Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2014, 37593Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam
Ontwerpwijzigingsplan ‘2e Wijziging Augustinuspoort’ en ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 9 december 2014 het ontwerpwijzigingsplan “2e Wijziging Augustinuspoort” en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan omvat het voormalige Broederhuis aan de Postjesweg 124 en maakt de transformatie mogelijk naar eenkamerstudio’s (sociale huur), koopwoningen en een horecavoorziening. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan Augustinuspoort. Het plan voldoet aan de in het bestemmingsplan vastgestelde criteria: de bodemkwaliteit blijkt geschikt voor de beoogde functies, er wordt voldaan aan de Flora- en faunawet, de Wet geluidhinder en aan de parkeerbehoefte op basis van de geldende parkeernormen.

Hogere waarden

De voorkeursgrenswaarden voor geluid zoals aangegeven in de Wet geluidhinder zullen ter plaatse van de west-, zuid- en oostgevel van het gebouw worden overschreden. Omdat geluidreducerende maatregelen onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk zijn, is het noodzakelijk om hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen van 61 dB.

Het ontwerpwijzigingsplan “2e Wijziging Augustinuspoort” en het hierbij behorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder liggen met ingang van donderdag 1 januari 2015 gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het loket vergunningen in het stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250, te Amsterdam. Het loket is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, op dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 19.00 uur.

Het ontwerpwijzigingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar via

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1212WP2STD-OW01

Op woensdag 7 januari is er een informatieavond in het Broederhuis aan de Postjeweg 124. Aanvang 19.30 uur. Tijdens de informatieavond lichten medewerkers van Stadgenoot het bouwplan aan u toe. Op de avond zijn ook medewerkers van het stadsdeel aanwezig om uitleg te geven over de wijziging van het bestemmingsplan.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een belanghebbende zijn zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Schriftelijke zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres: de directeur van de Dienst Ruimtelijke Ordening, t.a.v. stadsdeel West, Marcel Zwaagman, postbus 2758, 1000 CT Amsterdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken via 020-2530173.

Amsterdam, 31 december 2014

burgemeester en wethouders van Amsterdam