Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2014, 37514Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Hoogeveen
Nr.2014/26
Rotonde Mr. Harm Smeengelaan / Kinholtsweg te Hoogeveen
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen
Gelet op:
De bepalingen gesteld in of krachtens artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2011, strekkende tot overdracht van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten,
Overwegende:
 • -
  Dat het kruispunt Mr. Harm Smeengelaan-Kinholtsweg nu een voorrangskruispunt is;
 • -
  Dat het kruispunt als onveilig wordt ervaren;
 • -
  Dat er met enige regelmaat ongevallen plaatsvinden;
 • -
  Dat het kruispunt erg groot is en daarmee onoverzichtelijk;
 • -
  Dat er behoefte is aan een veiliger kruispunt;
 • -
  Dat een rotonde een veilige kruispuntoplossing is;
 • -
  Dat een rotonde op dit kruispunt nu en in de toekomst zorgdraagt voor een goede afwikkeling van het verkeer, ook in de spitsperioden;
 • -
  Dat een rotonde hier, ruimtelijk gezien, goed kan worden ingepast;
 • -
  Dat een rotonde daarom de voorkeur heeft boven bijvoorbeeld een verkeersregelinstallatie;
 • -
  Dat het gebied ten noorden van de rotonde een verblijfsgebied is;
 • -
  Dat daar een maximum snelheid van 30 km/uur bij hoort;
 • -
  Dat de Mr. Harm Smeengelaan en Kinholtsweg in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Hoogeveen;
 • -
  dat op basis van artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie Drenthe, namens deze de heer C. van der Straten.
Besluiten:
 • I.
  Tot het inrichten van het kruispunt Mr. Harm Smeengelaan-Kinholtsweg als rotonde;
 • II.
  Tot het aanwijzen van het noordelijk deel van de Kinholtsweg en de Duymaer van Twistweg als 30 km-zone;
 • III.
  De maatregel bestaat uit een herinrichting en het plaatsen van de borden A0130zb, A0230ze, B06, D01 en D02ro_BB22 (BM18), van de bijlage 1 van het RVV 1990.
Een en ander staat weergegeven op bijgaande situatietekening.
Hoogeveen, 15 december 2014
Namens Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,
Jan Blom
Afdelingshoofd Ontwerp
Ter visie legging
Dit verkeersbesluit wordt op 22 december 2014 gepubliceerd in de Hoogeveensche Courant (gemeentelijke pagina “Het Torentje”).
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer O. Hoekstra van de afdeling Ontwerp, via telefoonnummer 14 0528.
Bijlage(n):
-Situatietekening rotonde Mr. Harm Smeengelaan-Kinholtsweg
Kopie verzonden aan de volgende externe partij(en):
-Politie Drenthe, Unit Verkeerstaken, t.a.v. de heer C. van der Straten,
Postbus 107, 9400 AC ASSEN;
 • -
  Rechtbank Assen, Postbus 30.009, 9400 RA Assen;
 • -
  Parket Arrondissementsrechtbank, Postbus 30.009, 9400 RA Assen;
Niet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op www.hoogeveen.nl, per e-mail (info@hoogeveen.nl) of schriftelijk via het postadres van de gemeente.
In het bezwaarschrift vermeldt u:
uw naam en adres
de datum
een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
waarom u het niet met het besluit eens bent
Voorlopige voorziening
Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.