Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaaksbergenStaatscourant 2014, 37477Ruimtelijke plannen

Logo Haaksbergen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112’, Haaksbergen

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend:

Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 16 december 2014 besloten het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112’ ter inzage te leggen. Het plangebied bevat het perceel aan de Oude Boekeloseweg 112. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe stal mogelijk door het agrarisch bouwperceel te vergroten naar ongeveer 1.5 hectare. Er wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit op de locatie.

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.BP1125-0001

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Boekeloseweg 112 ong.’ (inclusief bijbehorende bijlagen) ligt met ingang van 25 december 2014 tot en met 4 februari 2015 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.Haaksbergen.nl → Bouwen en Wonen → Bestemmingsplannen → Buitengebied → Plannen in ontwerpfase. Hier vindt u ook een rechtstreekse link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzage termijn kan een ieder reageren. Uw zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 102, 7480 AC Haaksbergen. Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u contact opnemen met behandeld ambtenaar de heer Ruud Oude Moleman (053) 573 45 67.

Haaksbergen, 24 december 2014

burgemeester en wethouders van Haaksbergen, J.C. Gerritsen, burgemeester

M.E. Kragting – de Groot, loco-secretaris