Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 37383Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ten behoeve van het intrekken van het verbod voor landbouwvoertuigen op het gedeelte van Vosdonkseweg gelegen tussen de Luienhoeksestraat en de Noorderstraat te Sprundel.
Logo Rucphen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE RUCPHEN
 
Op basis van artikel 18, eerste lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 en op basis van het raadsbesluit d.d. 25 april 1995, zijn wij bevoegd verkeersbesluiten te nemen;
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
OVERWEGENDE:
dat bij de aanleg van de Vosdonkseweg de maximum rijsnelheid op deze weg 80 km/u gold;dat vanwege het grote verschil in rijsnelheid van het landbouwverkeer en het overig verkeer indertijd ter bevordering van de verkeersveiligheid een verbod voor landbouw verkeer is ingesteld;dat wij op 30 oktober 2012 hebben besloten voor het gedeelte van de Vosdonkseweg nabij de Luienhoeksestraat en de Noorderstraat te Sprundel een maximum rijsnelheid vast te stellen van 60 km/u;dat door dit besluit het verschil van de rijsnelheden van het landbouw verkeer en het overig verkeer niet meer leidt tot verkeersonveiligheid;dat uit een analyse van de omvang van het landbouw verkeer blijkt dat de verkeersafwikkeling op dit gedeelte van de Vosdonkseweg niet onevenredig wordt beperkt; dat door het toelaten van het landbouwverkeer op dit gedeelte van de Vosdonkseweg de verkeersveiligheid op de St. Janstraat wordt verbeterd;  Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie Midden en West Brabant, district De Markizaten, namens deze een politiebeambte van het basisteam Roosendaal.
BESLUIT
Het verbod voor landbouw verkeer op het gedeelte van de Vosdonkseweg gelegen tussen de Luienhoeksestraat en de Noorderstraat opheffen middels het verwijderen van de borden “verboden voor landbouwvoertuigen“ C8 van bijlage 2 van het RVV 1990.  
Dit besluit ligt met ingang van 24 december 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Bekendmaking van dit besluit geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
Rucphen, 23 december 2014
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
in opdracht van dezen,
A.J.J.P. Schrauwen
Afdeling Ruimte en Openbare Werken.
 

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te zijn gericht aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Binnentuin 1 te Rucphen. Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft.
 
Tevens bestaat de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. In dat geval zal deze beslissing pas in werking treden nadat op het verzoek is beslist.