Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 37364Overig

Mededeling van honoreren aanvraag van De Kleef II B.V. voor ontheffing verplichting tot aanwijzen van netbeheerder voor een gastransportnet, ACM

Zaaknummer: 14.0771.30

 • 1. Op grond van artikel 2, achtste lid, van de Gaswet wijst degene aan wie een ander net toebehoort dan het landelijk gastransportnet, voor het beheer van dat net een of meer naamloze of besloten vennootschappen als netbeheerder aan. Van de verplichting voor het aanwijzen van een netbeheerder kan op grond van artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ontheffing worden aangevraagd.

 • 2. Op 26 september 2014 heeft ACM van De Kleef II B.V. een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de verplichting voor het aanwijzen van een netbeheerder voor een gastransportnet op grond van artikel 2a, eerste lid, van de Gaswet voor een gesloten distributiesysteem met een drukniveau van 8 bar en 40 bar dat ligt op het bedrijfsterrein van De Kleef II B.V. gelegen op het Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk 73, en meer specifiek de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Arnhem, sectie D, nummers 4587, 4978, 5044, 5134, 5138, 5139, 5215, 5260, 5261, 5275 tot en met 5279, 5285, 5288, 5397, 5394, 5469, 5470, 5493 en 6136 te Arnhem.

 • 3. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming van het ontheffingbesluit. Deze procedure kent geen bezwaarfase. Na vaststelling van het ontheffingbesluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

 • 4. Het ontwerp van het ontheffingbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken hebben voor een periode van zes weken vanaf 3 november 2014 ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben op grond van artikel 3:11 en artikel 3:15 van de Awb in deze periode de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen op dit ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling naar voren te brengen. ACM heeft geen zienswijzen ontvangen.

 • 5. ACM verleent hiermee een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder aan De Kleef II B.V. voor het gesloten distributiesysteem met een drukniveau van 8 bar en 40 bar dat ligt op het bedrijfsterrein van De Kleef II B.V. gelegen op het Industriepark Kleefse Waard aan de Westervoortsedijk 73, en meer specifiek de percelen die kadastraal bekend staan als gemeente Arnhem, sectie D, nummers 4587, 4978, 5044, 5134, 5138, 5139, 5215, 5260, 5261, 5275 tot en met 5279, 5285, 5288, 5397, 5394, 5469, 5470, 5493 en 6136 te Arnhem.

 • 6. Dit besluit is aan De Kleef II B.V. op 31 december 2014 bekendgemaakt. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van ACM (www.acm.nl). Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij:

  College van Beroep voor het bedrijfsleven

  Postbus 20021

  2500 EA Den Haag