Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 37361Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Partiële herziening uitwerkingsplan Velmolen Buiten locatie Muntmeester’ ter visie, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend, dat met ingang van donderdag 18 december 2014 gedurende 6 weken het ontwerp uitwerkingsplan ‘Partiële herziening uitwerkingsplan Velmolen Buiten locatie Muntmeester’, ter inzage ligt.

Het ontwerp uitwerkingsplan biedt een juridisch-planologisch kader voor de realisatie van 6 rijwoningen. Deze woningen passen niet binnen het vigerende uitwerkings- en wijzigingsplan Velmolen Buiten, dat uitgaat van appartementen op deze locatie. Uitgangspunt voor de herontwikkeling is het realiseren van een meer marktconform woningtype. Hieraan is invulling gegeven doordat de woningen worden gerealiseerd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Inzien

Het uitwerkingsplan ligt in ontwerp ter inzage tijdens de openingstijden bij de centrale balie van de afdeling Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145. Het document is ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Uden, via www.uden.nl, onder inwoners, bouwen en verbouwen, bestemmingsplannen. Het uitwerkingsplan is ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tot en met 28 januari 2014 kunnen belanghebbenden, naar keuze mondeling of schriftelijk, met het naar voren brengen van een zienswijze reageren op de partiële herziening. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Uden, postbus 83, 5400 AB Uden. Een mondelinge zienswijze kunt u kenbaar maken bij de publieksbalie; deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Hiervoor dient u conform de regeling elektronisch verkeer gebruik te maken van het webformulier op de website www.uden.nl. Dit formulier kunt u vinden onder ‘bouwen en verbouwen/bestemmingsplannen/procedure bestemmingsplan. Een zienswijze die op een andere digitale wijze wordt ingediend, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling genomen. Het college van burgemeester en wethouders zal eventueel naar voren gebrachte zienswijzen betrekken bij haar besluitvorming rondom de vaststelling van het uitwerkingsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.

Uden, 17 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers