Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 37331Ruimtelijke plannen

Logo Neder-Betuwe
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Kesteren, Broekdijk 42a’, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat zij bij besluit van 16 december 2014 het wijzigingsplan ‘Kesteren, Broekdijk 42a’ hebben vastgesteld. Dit in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om een vrijstaande woning van 15 meter te realiseren op het perceel Broekdijk 42a te Kesteren.

Het wijzigingsplan ligt, samen met het besluit tot vaststelling, van 1 januari tot en met 11 februari 2015 ter inzage bij het omgevingsloket van de Afdeling Fysieke Pijler van het gemeentehuis, burgemeester Lodderstraat 20 te Kesteren. Het wijzigingsplan en het besluit tot vaststelling kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.nederbetuwe.nl (navigatie op website --> naar Bestemmingsplannen --> Bestemmingsplannen ter inzage --> Link -->31 december 2014 en op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.wpKEbroekdijk42a-vst1,

Omdat tegen het ontwerpwijzigingsplan geen zienswijzen zijn ingediend, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders in te dienen, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan wordt de werking van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Opheusden, 31 december 2014.

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,