Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2014, 37325Verkeersbesluiten
Onderwerp:Verkeerskundige knip Keizersdijk te Raamsdonksveer
Logo Geertruidenberg
Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het mandaatbesluit 2014.
Overwegende ten aanzien van het besluit
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de wegenverkeerswet 1994.
Motivering
Uit het oogpunt van:
A het verzekeren van de veiligheid op de weg;
B het beschermen van de weggebruikers, passagiers en winkelend publiek;
C het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
D het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.
Is het gewenst om een verkeersknip aan te brengen tussen Keizersdijk 14 en Keizersdijk 25.
Concreet betekent dit:
 • Dat het gebied in beheer is van gemeente Geertruidenberg;
 • Dat het gebied bestaat uit de Keizersdijk tussen de huisnummers 14 en 25 (conform bijlage);
 • Dat het gebied binnen de bebouwde kom ligt en een verblijfsgebied is;
 • Dat het wenselijk is om binnen dit verblijfsgebied een verkeerskundige knip aan te brengen om gemotoriseerd verkeer middels een statische afsluiting te weren;
 • Dat voldoende is aangetoond dat deze knip noodzakelijk is voor het borgen van het woon- en leefklimaat;
 • dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de treffen verkeersmaatregel een onduidelijke/onveilige verkeerssituatie zal ontstaan.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef van regio Zeeland - West Brabant, overleg is gepleegd met de operationeel commandant van politieteam Dongemond.
Besluit
 • 1.
  Middels een statische afsluiting de verkeerskundige knip voor gemotoriseerd verkeer te effectueren op de Keizersdijk te Raamsdonksveer tussen Keizersdijk 14 en Keizersdijk 25;
 • 2.
  Middels (grafisch en tekstuele) bebording de afsluiting op de toeleidende wegen kenbaar maken.
Bij dit besluit behoort de volgende tekening:
 • DVB14-09
 • Advies politie
Raamsdonksveer, 19 november 2014
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,
H.H.A.M. de Jongh
clustermanager Buitenruimte
Rechtsvoorzieningen:
1.Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan de burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:
 • -
  naam en adres van de indiener;
 • -
  dagtekening;
 • -
  aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • -
  grond(en) van het bezwaar (motivering).
  • 2.
   Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda, sector Bestuursrecht, postbus 90.006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient.