Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 37218Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit voor opheffen voorrangsweg en instellen voorrangskruispunt op Maagdenburgstraat
Logo Deventer
Kenmerk: ROB/1402315
Onderwerp:
Verkeersbesluit voor het opheffen van de voorrangsweg en in plaats hiervan een voorrangskruispunt instellen op de Maagdenburgstraat, tussen de Solingenstraat en de Maagdenburgstraat.
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEVENTER
 
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet en het door B&W genomen delegatie- en mandaatbesluit van 11 mei 2010, nummer 34.6339, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
 
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een
verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens,
alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt
gewijzigd.
Gelet op de bekendmaking d.d. 19 december 2014 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;
Motivering
In samenspraak met de omliggende bedrijven aan de Maagdenburgstraat, is besloten een voorrangskruispunt in te stellen op de Maagdenburgstraat, tussen de Solingenstraat en de Maagdenburgstraat.
Uit het oogpunt van
  • a.
    het verzekeren van de veiligheid op de weg;
  • b.
    het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
is het gewenst om de voorrangsweg doormiddel van het verwijderen van de borden B01 op te heffen en in plaats hiervan voorrangskruispunten in te stellen doormiddel van de borden , B04, B05 en B06 op de Maagdenburgstraat nabij nummer 3 en nummer 8 en op de Solingenstraat.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Oost Nederland, handelend namens de Korpschef.
 
BESLUITEN
 
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om
de voorrangsweg doormiddel van het verwijderen van de borden B01 op te heffen en in plaats hiervan voorrangskruispunten in te stellen doormiddel van de borden B04, B05 en B06 op de Maagdenburgstraat nabij nummer 3 en nummer 8 en op de Solingenstraat.
MEDEDELINGEN
Inzage
Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Adres: voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland locatie Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Deventer, 18 december 2014
namens burgemeester en wethouders van Deventer,
J.T. Lobeek
programmamanager team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer