Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 37165Verkeersbesluiten
Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 inzake het vaststellen van het verkeersbesluit van het nieuwe fietspad die de Noordpolder met het Molenslootpad verbindt te Benthuizen/Hazerswoude-Dorp.
Logo Alphen aan den Rijn
Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
daartoe bevoegd op grond van:
 • -
  Artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994
 • -
  En besluit waarbij die bevoegdheid is gemandateerd,
De teamleider beleid en regie, afdeling beheer openbare ruimte.
Gehoord de verkeersadviseur van de Politie Den Haag op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).
Gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens is bepaald in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegbeheer, alsmede op de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht.
Gelet voorts op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende overige wegen straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet zijn en binnen de bebouwde kom van Alphen aan den Rijn als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 liggen.
Besluit.
 • 1.
  Er wordt besloten om een bord B06 en haaientanden te plaatsen op de kruising van de Noordpolder en het nieuwe fietspad.
 • 2.
  Ook wordt er besloten om borden G11 met onderborden OB505 op de kruisingen Noordpolder/nieuwe fietspad en Molenslootpad/nieuwe fietspad te plaatsen.
 • 3.
  Als laatste wordt er besloten om bord G13 met onderbord OB502 op het bestaande fietspad langs het Molenslootpad te plaatsen.
 • 4.
  Vast te leggen dat aan deze verkeersmaatregelen de volgende overwegingen ten grondslag liggen:
Aanleiding.
-Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen de Noordpolder te Hazerswoude-Dorp en het Molenslootpad te Benthuizen. Deze fietsverbinding ligt parallel aan de Broekweg (gemeente Zoeterwoude).
Verkeerskundige aspecten.
 • -
  Op de Noordpolder geldt een snelheidsregime van 60km/u. Het fietspad sluit op deze 60 km/u weg aan en uit de praktijk blijkt dat als de fietsers wel voorrang zouden hebben er het recht van de sterkste gaat gelden en de automobilisten voorrang gaan nemen. Dit zorgt dan voor een onveilige situatie, en zodoende heeft het verkeer dat zich op de Noordpolder bevindt voorrang op het verkeer dat op het fietspad zit.
 • -
  Het nieuwe pad wordt aangeduid als verplicht fietspad. De bromfietsers moeten op de rijbaan rijden.
 • -
  Ook wordt het bestaande fietspad vanaf het Molenslootpad in de richting van Benthuizen aangeduid als onverplicht fietspad omdat deze wat betreft het wegprofiel veel smaller is dan het nieuwe fietspad. Dit onverplichte fietspad is alleen toegankelijk voor fietsers. De rest van de verkeersdeelnemers moet gebruik maken van de naastgelegen rijbaan.
Alphen aan den Rijn, 13 november 2014
Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
De teamleider Beleid en Regie, beheer openbare ruimte.
Ronald de Jong
N.B.
Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, hebben op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de mogelijkheid om binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerde bezwaar in te dienen bij het college van burgermeesters en wethouders van Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb kan een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening worden ingediend bij het voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s Gravenhage ( sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). In dat geval is het vereist dat een bezwaarschrift tegen het besluit is ingediend en dat sprake is van een spoedeisend belang bij het treffen van die voorziening