Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijswijkStaatscourant 2014, 37013Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit
Logo Rijswijk
VERKEERSBESLUIT INGEVOLGE ARTIKEL 18 WEGENVERKEERSWET 1994
Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Klipperstraat 50
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk,
gelet op het bepaalde ter zake in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het mandateringsbesluit Mandaatoverzicht I uit 2010;
overwegende;
 • -
  dat de gemeente bestuurders en passagiers wil beschermen;
 • -
  dat de gemeente de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk wil waarborgen;
 • -
  dat de gemeente wegen in stand wil houden en de bruikbaarheid wil waarborgen;
 • -
  dat in verband met overlijden een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opgeheven kan worden.
besluiten;
 • -
  tot het verwijderen van de gehandicaptenparkeerplaats voorzien van het onderbord met kenteken 40-NL-SH nabij het adres Klipperstraat 50;
 • -
  het intrekken van het bijbehorende verkeersbesluit .
De verkeerstekens worden benoemd conform bijlage I van het RVV 1990.
Over de maatregel is overleg gevoerd met de politie.
Dit verkeersbesluit en de bijbehorende tekening zijn in te zien op https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_organisatie/gemeente.
Daarnaast ligt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis Rijswijk aan het Bogaardplein 15, iedere werkdag geopend van 8:30 tot 14:00 uur en op donderdagavond van 17:00 tot 19:00 uur.
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht, kan iedere belanghebbende vanaf de dag volgend op de dag van bekendmaking, binnen een termijn van zes weken, schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
burgemeester en wethouders,
namens dezen,
_sign3_
G.C.M. van den Akker
Wnd. hoofd afdeling Stad en Samenleving