Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2014, 36785Overige mededelingen aan het wegverkeer
Ontwerpverkeersbesluit: onttrekken openbaarheid deel van de Langeweg direct ten zuiden van Hof van de Paltz, Bergen op Zoom
Logo Bergen op Zoom
Burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maken bekend dat zij voornemens zijn een besluit te nemen als bedoeld in artikel 9 van de Wegenwet, om een tweetal straatdelen aan de openbaarheid te onttrekken. Het betreft een deel van Langeweg, gelegen in het gebied op de hoek Markiezaatsweg – Laan van Borgvliet, direct ten zuiden van Hof van de Paltz.
Het onttrekken aan de openbaarheid van genoemde straatdelen is ingegeven vanuit de eigendomsoverdracht ten behoeve van de ontwikkeling van een supermarkt met parkeervoorziening in het betreffende gebied alsmede vanuit de beoogd toekomstige ontsluiting van de woonbuurt Hof van de Paltz.
Het ontwerpverkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 22 december 2014 gedurende 6 weken tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor J. Obrechtlaan 4 te Bergen op Zoom. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze over het voornemen mondeling of schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom kenbaar maken (postbus 35, 4600AA BERGEN OP ZOOM). Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen kunt u contact opnemen met de heer G. de Heij van het team Openbare Ruimte via telefoonnummer 0164-277535.
Voor nadere informatie kunt u eveneens contact opnemen met de heer G. de Heij, g.deheij@bergenopzoom.nl