Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2014, 36652Overig

De Raad van State zoekt een STAATSRAAD

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Tweede Kamer voor initiatiefwetgeving. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak.

Binnen de Raad van State ontstaan, ten behoeve van zowel zijn adviserende als zijn rechtsprekende taak, met enige regelmaat vacatures. Thans is behoefte aan vervulling van vacatures binnen de Afdeling advisering, in het bijzonder met het oog op het versterken van de volgende specifieke deskundigheden:

  • 1. het recht van de Europese Unie;

  • 2. (internationale) financieel-economische kennis en ervaring;

  • 3. kennis en ervaring op het terrein van de gezondheidszorg/volksgezondheid.

De Afdeling advisering moet breed zijn samengesteld naar deskundigheid, maatschappelijke ervaring en politieke achtergrond. Voor de leden geldt dat kennis van de constitutionele en bestuurlijke verhoudingen onontbeerlijk is. Daarnaast moeten zij in staat zijn te werken in een juridische omgeving.

Met het oog op deze vacatures wil de Raad beschikken over een overzicht van personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de benoeming tot

STAATSRAAD v/m

Omvang benoeming

Afhankelijk van de gevraagde specifieke deskundigheid gaat het om een benoeming van ten minste 3 dagen per week (0,6 fte) of ten minste 4 dagen per week (0,8 fte).

Informatie

Informatie over benoemingsvereisten en benoemingsprocedure en meer algemene informatie over de Raad van State en over de kwaliteiten die de Raad van belang acht voor de vervulling van de taak van adviseur zijn te vinden op www.raadvanstate.nl onder: ‘Over de Raad van State’ en dan doorklikken naar ‘Organisatie’, in het bijzonder ‘Samenstelling’ waar wordt verwezen naar de "Notitie kwaliteiten waarmee rekening moet worden gehouden bij werving en selectie van staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst". In die notitie zijn de kwaliteiten geformuleerd, die binnen de Raad voor de taken van de Raad, respectievelijk de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak aanwezig moeten zijn, alsmede de persoonlijke kwaliteiten waarover de staatsraden moeten beschikken.

De Raad van State stelt het op prijs niet alleen te kunnen beschikken over een lijst van personen die zelf voor een benoeming in aanmerking willen komen, maar zou ook geattendeerd willen worden op personen die de aandacht verdienen bij het voorbereiden van een aanbeveling voor de benoeming tot staatsraad.

Bezoldiging vindt plaats volgens wettelijk besluit.

Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de secretaris van de Raad, mr. H.H.C. Visser, telefoon 070-4264276.

Reacties

Reacties op de vacatures worden graag binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie tegemoet gezien. Deze vacatures zijn eerder bekendgemaakt in de papieren versie van de SC van 2 december 2014. U kunt uw reactie richten aan:

Raad van State

t.a.v. mr. J.P.H. Donner, vicepresident

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Op de enveloppe vermeldt u ‘persoonlijk en vertrouwelijk’. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.