Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VianenStaatscourant 2014, 36650Verkeersbesluiten
Gehandicaptenparkeerplaats Mariënhof, Vianen
Logo Vianen
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VIANEN;
 
 
gelezen het verzoek d.d. 21-11-2014 van de aanvrager, wonende in de Mariënhof te Vianen, betreffende de aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de buurt van de woning van de aanvrager;
 
overwegende dat de aanvrager zich slechts met grote moeite anders dan over een korte afstand te voet kan voortbewegen;
 
dat de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart met de aantekening “Bestuurder”;
 
dat in de directe omgeving van het woonadres van de aanvrager in de avonden vaak een grote parkeerdruk wordt waargenomen;
 
dat het derhalve op drukke tijdstippen regelmatig kan voorkomen dat de aanvrager niet binnen 100 meter van de eigen woning een parkeerplaats kan vinden;
 
dat een geschikte parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de woning, ter hoogte van Mariënhof 26 te VIanen ten behoeve van het motorvoertuig van de aanvrager derhalve dringend gewenst is;
 
dat de meest geschikte en dichtbij gelegen parkeergelegenheid is, de parkeer­plaats zoals aangeven in de bijlage bij dit besluit;
 
dat niet op een andere wijze in een parkeerplaats kan worden voorzien;
 
dat genoemde parkeerplaats is gelegen binnen de bebouwde kom en bij de gemeente in beheer is;
 
overleg is gepleegd met de afdeling Verkeer van de Politie Midden Nederland, West-Utrecht;
 
de verkeerscoördinator namens de Korpschef positief heeft geadviseerd;
 
gelet op artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;
 
b e s l u i t e n :
I. tot het aanleggen van de in de considerans bedoelde parkeerplaats, met gelijktijdige plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met een onderbord met het kenteken van het motorvoertuig van de aanvrager;
II. te bepalen dat van deze parkeerplaats uitsluitend gebruikt mag worden gemaakt door de aanvrager wonende in Mariënhof te Vianen wie de gegevens bij de gemeente bekend zijn;
III. dit besluit ter openbare kennis te brengen door vermelding op de website van de Staatscourant, in het weekblad Het Kontakt en op de gemeentelijke website;
IV. afschrift van dit besluit te zenden aan:
- Politie Vianen;
- Stadswerf / HdB;
- ROeP / HB;
 
Bezwaarschrift
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Vianen. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen, Postbus 46, 4130 EA Vianen. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.   Het bezwaarschrift dient te bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en zo mogelijk een kopie van de beslissing, de redenen waarom u het bezwaar indient en uw handtekening.   Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb aan de Voorzieningenrechter, Sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Met vragen over de hoogte van de griffierechten kunt u contact opnemen met de rechtbank (telefoonnummer 030-2233600).  
Verzonden op 9 december 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Vianen,  
Namens deze,        
Drs. I. (Ilse) Ponsen
Coördinator Team Ruimtelijke ordening en Projecten      
Bijlagen bij dit besluit:
- Bijlage 1: Plaatsbepaling gehandicaptenparkeerplaats