Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 36582Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT VOOR INSTELLEN STANDPLAATS BEUKENHOF TE WADDINXVEEN
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
Door het nieuwe centrum is een afname van het aantal bezoekers op de standplaats Passage. Daarom heeft de heer W. ter Haar, eigenaar van een viskraam, de gemeente verzocht om een andere standplaats te mogen betrekken. In afwachting van de reconstructie van de parkeervoorziening aan de Groensvoorde in 2015, is gekeken naar een tijdelijke inrichting van een standplaats op de Beukenhof op zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur.
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
3 . Motivering
Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om drie parkeervakken aan de noordoostzijde van de Beukenhof, ter hoogte van Kerkweg-Oost 167, op zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur aan te wijzen als standplaats ten behoeve van een viskraam;
Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
 • door het nieuwe centrum is een afname van het aantal bezoekers op de standplaats Passage;
 • door vertrek van de Hema en de Rabobank is de parkeerbehoefte op de Beukenhof lager dan voorheen, waardoor nu voldoende ruimte beschikbaar is voor (tijdelijke) standplaats;
 • het betreft een openbaar parkeerterrein;
 • de locatie van de standplaats voldoet aan het standplaatsbeleid, zoals vastgesteld in januari 2007.
 • de vrije ruimte voor standplaatshouder moet gegarandeerd worden op zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur;
 • autoverkeer/bezoekers van de Beukenhof kunnen parkeren op de overige (ruim voldoende aanwezige) parkeerplaatsen;
 • indien op de Groensvoorde ruimte voor een extra standplaats beschikbaar komt, kan de (tijdelijke) standplaats op de Beukenhof worden opgeheven;
In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.
Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.
5. Belangenafweging
Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb.
Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, nl. het waarborgen van de vrijheid van verkeer voor de aanvrager. Bovendien zijn de gevolgen voor omwonenden en overige weggebruikers zeer beperkt, omdat door het vertrek van de Hema en de Rabobank ruimschoots in voldoende parkeerplaatsen is voorzien.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.
6. B esluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
 • 1.
  Aanwijzen van drie parkeervakken aan de noordoostzijde van de Beukenhof, ter hoogte van Kerkweg-Oost 167 als standplaats ten behoeve van een viskraam die daar wekelijks op zaterdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur staat door het plaatsen van bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met daarop de tekst “parkeren verboden zaterdag 7-19h m.u.v. standplaatshouder”.
 • 2.
  Opheffen standplaats parkeerterrein Passage en/of parkeerterrein Beukenhof zodra standplaatsen op andere locaties beschikbaar komen.
Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening
Waddinxveen, 10 december 2014
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
(R. Luimes)
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;