Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 36465Verkeersbesluiten
Sittard-Geleen - Verkeersbesluit bordenplan uitvoegstrook vanaf Mauritsweg, Sittard
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:
 • 1.
  Besluiten:
  Voor het uitvoeren van een bordenplan voor een uitvoegstrook vanaf de Mauritsweg in Sittard de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen :
  • Aanduiden van voorrang door het plaatsen van drie maal het bord ‘Verleen voorrang aan bestuurder op de kruisende weg’ (bord B06) en haaientanden bij het fietspad en het bij het oprijden van de parkeerplaats.
  • Plaatsen van twee maal het bord ‘Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen’ (bord C02).
  • Plaatsen van het bord ‘Gesloten voor vrachtauto’s’ (bord C07).
  • Plaatsen van het bord ‘Fiets/bromfietspad’ (bord G012a).
  • Bebouwde kom-bebording verplaatsen naar locatie huidige borden ‘Maximum snelheid 60 km/uur’ (bord A0160).
  • Verwijderen bord ‘Maximum snelheid 60 km/uur’ (bord A0160).
  • Bestaande pijlenbord (bord L06-2) te vervangen door L06-3 met op de rechterpijl ‘Gesloten voor vrachtauto’s’ (bord C07).
Volgens de bij het verkeersbesluit horende tekening en foto’s.
2. Overwegingen
Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om een bordenplan uit te voeren vanwege een nieuw te realiseren uitvoegstrook vanaf de Mauritsweg.
De Mauritsweg is in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en ligt binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
De uitvoegstrook is nodig om te voorkomen dat verkeer stagneert op de Mauritsweg.
3 . Formeel kader
De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten van 8 juli 2014.
4. Advies en inspraak
De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 16-07-2014 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.
Van 20 november 2014 tot en met 3 december 2014 heeft het voornemenbesluit ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnen gekomen.
5. Ondertekening
Sittard-Geleen, datum
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Hoofd cluster Ruimtelijke projecten en beheer
Mr. R.H.J.P. Essers
6. Inzage en bezwaar
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 25-12-2014 tot en met woensdag 04-02-2015. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:
Elektronisch (met DigiD)
Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.
Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).
Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.
Schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • uw handtekening.
Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.
Fax
U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.
Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.
Persoonlijk
U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.
U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).
Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.
Een bezwaar heeft geen schorsende werking.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.