Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2014, 36299Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Nunspeet
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
KUNTZESTRAAT 22
Burgemeester en wethouders van Nunspeet;
gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het besluit van 15 januari 2014 waarbij burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats hebben gemandateerd aan de teamleider van het directieteam Infra;
overwegende:
 • -
  dat XXX, wonende Kuntzestraat 22 in Nunspeet, heeft verzocht een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning te reserveren;
 • -
  dat de XXX in het bezit is van een geldige gehandicaptenparkeerkaart;
 • -
  dat de XXX geen gelegenheid heeft op eigen terrein een parkeerplaats te realiseren;
 • -
  dat er nabij de woning Kuntzestraat 22 beperkt parkeerruimte aanwezig is;
 • -
  dat het in verband met de mate van de handicap van de XXX gewenst is nabij de woning Kuntzestraat 22 in Nunspeet een parkeerplaats te reserveren;
 • -
  dat het besluit beoogt weggebruikers en passagiers te beschermen, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;
 • -
  dat deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994, wordt genomen ingevolge een verkeersbesluit;
 • -
  dat overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland (artikel 24, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));
gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, van het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
b e s l u i t e n :
I.door plaatsing van borden E6, bijlage 1 van het RVV, voorzien van een onderbord met daarop het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager, één parkeerplaats die ligt aan de Kuntzestraat nabij nummer 22, zoals aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening, als gehandicaptenparkeerplaats te reserveren;
Nunspeet, 20 oktober 2014
Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
namens hen,
de teamleider van directieteam Infra,
R.P.R. Klerks
Bekendmaking besluit: 16 december 2014
Beroep
Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00. Het beroepschrift moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep bevatten. Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.
Als u of een derde belanghebbende beroep heeft aangetekend en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.