Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 36237Ruimtelijke plannen

Logo Deventer
Ontwerpbestemmingsplan Koekendijk 3, Bathmen, Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 voor een ieder ter inzage ligt:

 • het ontwerpbestemmingsplan Koekendijk 3, Bathmen

Inhoud

Aan de Koekendijk 3 was een slagerij gevestigd. De bedrijfsvoering is gestopt en het plan bestaat uit de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen. Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Kom Bathmen’ is deze functie hier niet toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling aan de Koekendijk 3 planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer het voornemen om het bestemmingsplan aan te passen. In het bestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ is de bouwmogelijkheid voor twee vrijstaande woningen opgenomen.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op:

Het ontwerp bestemmingsplan kunt ook u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens openingstijden bij:

 • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,

 • Gemeentelijk informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70

 • Bibliotheek – Wijkwinkel, Schoolstraat 13 te Bathmen.

Reageren

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ ligt van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 ter inzage. U kunt tot en met 28 januari 2015 reageren.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ dan brengt u een zienswijze in.

 • Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:

  de Gemeenteraad,

  t.a.v. het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer,

  Postbus 5000,

  7400 GC Deventer

  o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Koekendijk 3’

 • Dien uw zienswijze digitaal in via www.deventer.nl/bezwaar

 • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij mevrouw S. Kappenburg of het secretariaat van het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, telefoon 14 0570.

Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het vervolg

Tegen het bestemmingsplan kan na het vaststelling van het plan door de gemeenteraad beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.