Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 36237Ruimtelijke plannen

Logo Deventer
Rectificatie – Ontwerpbestemmingsplan Koekendijk 3, Deventer

Het college van burgemeester en wethouders van Deventer deelt mee dat van 24 december 2014 tot en met 3 februari 2015 voor een ieder ter inzage ligt:

 • het ontwerpbestemmingsplan Koekendijk 3

 • ontwerp besluit Hogere Grenswaarden Koekendijk 3

Inhoud

Bestemmingsplan

Aan de Koekendijk 3 was een slagerij gevestigd. De bedrijfsvoering is gestopt en het plan bestaat uit de sloop van de bestaande bebouwing en de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen. Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Kom Bathmen’ is deze functie hier niet toegestaan. Om de beoogde ontwikkeling aan de Koekendijk 3 planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente Deventer het voornemen om het bestemmingsplan aan te passen. In het bestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ is de bouwmogelijkheid voor twee vrijstaande woningen opgenomen.

Hogere Grenswaarden

Het bestemmingsplan Koekendijk 3 maakt de bouw mogelijk van geluidgevoelige bebouwing. Het betreft de bouw van twee woningen ter vervanging van een bestaande woning. In het kader van dit bestemmingsplan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de hoogste optredende geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen vanwege het wegverkeer en spoorverkeer de geldende voorkeurgrens-waarden overschrijdt. Omdat maatregelen gericht op het terugdringen van de geluidsbelastingen niet toepasbaar zijn, dient op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde te worden verleend.

Inzien

Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op:

Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunt ook u inzien op:

Ook kunt u het plan inzien tijdens de openingstijden bij:

 • Publiekszaken, Leeuwenbrug 81,

 • Het Gemeentelijk Informatiecentrum in de openbare bibliotheek, Brink 70,

 • Bibliotheek – Wijkwinkel, Schoolstraat 13 te Bathmen.

Reageren

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarden liggen van woensdag 24 december 2014 tot en met dinsdag 3 februari 2015 ter inzage.

U kunt tot en met woensdag 4 februari 2015 reageren.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan, dan dient u een zienswijze in. Lees hieronder hoe u op het plan kunt reageren.

Als u een reactie wilt geven op het ontwerp bestemmingsplan ‘Koekendijk 3’ dan brengt u een zienswijze in.

 • Stuur uw schriftelijke zienswijzen aan:

  de Gemeenteraad,

  t.a.v. het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer,

  Postbus 5000,

  7400 GC Deventer

  o.v.v. ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Koekendijk 3’

 • Dien uw zienswijze digitaal in via

  www.deventer.nl/bezwaar.

 • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij mevrouw S. Kappenburg of het secretariaat van het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, telefoon 14 0570.

Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijzen via e-mail in te dienen.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden

Als u belanghebbende bent en een reactie wilt geven op het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden, dan brengt u een zienswijze in.

 • Stuur uw schriftelijke zienswijze aan:

  het college van burgemeester en wethouders,

  t.a.v. het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer,

  Postbus 5000,

  7400 GC Deventer

  o.v.v. ‘zienswijze hogere grenswaarden Koekendijk’

 • Dien uw zienswijze digitaal in via

  www.deventer.nl/bezwaar.

 • Maak uw zienswijze telefonisch kenbaar bij mevrouw S. Kappenburg of het secretariaat van het team Ruimtelijk Ontwerp en Beheer, telefoon 14 0570.

Het is helaas niet mogelijk om uw zienswijze via e-mail in te dienen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na de inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk worden de plannen op onderdelen aangepast. Vervolgens worden de plannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Over de Hogere grenswaarden wordt door het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen.

Het vervolg

Tegen het bestemmingsplan kan na het vaststelling van het plan door de gemeenteraad beroep aangetekend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.