Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2014, 36234Ruimtelijke plannen

Logo Borsele
Structuurvisie gemeente Borsele 2015-2020, Borsele

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat de gemeenteraad op 11 december 2014 de structuurvisie gemeente Borsele 2015-2020 gewijzigd heeft vastgesteld.

De structuurvisie geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente en verwoordt in hoofdlijnen hoe de ruimtelijke, economische en maatschappelijke toekomst van Borsele er in 2020 uit moet zien. De structuurvisie geeft de ambities op het gebied van demografie, leefbaarheid, economie, infrastructuur, natuur, landschap, toerisme, recreatie en duurzaamheid weer.

Gewijzigde vaststelling

Tegen de ontwerp structuurvisie zijn gedurende de termijn van terinzagelegging zienswijzen ontvangen. De overwegingen/reacties zijn in de Nota van Antwoord opgenomen en hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de ontwerp structuurvisie. Daarnaast zijn er enkele ambtshalve wijzigingen aangebracht. Voor de definitieve tekst en volledige inhoud van de structuurvisie verwijzen wij naar de locaties waar de structuurvisie ter inzage ligt.

Inzage

Via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u vanaf 18 december 2014 de structuurvisie inclusief bijlagen raadplegen. Op deze website selecteert u het tabblad “Structuurvisies”. Vul dan in het venster “ID” de volgende identificatiecode in: NL.IMRO.0654.SVBS20142019-0002. U kunt de stukken ook inzien via de gemeentelijke website www.borsele.nl.

Daarnaast ligt de structuurvisie inclusief bijlagen ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Geen bezwaar en beroep

De structuurvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het besluit tot vaststelling van de structuurvisie, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Heinkenszand, 17 december 2014