Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2014, 36203Verkeersbesluiten
Lelystad, verkeersbesluit: Instellen maximum snelheid 50 km p/u en verbod om in te halen
Logo Lelystad
Swifterringweg , ter hoogte van tunnel / viaduct (KW2071) ten behoeve van Hanzelijn.
Registratienummer: 141050072
Onderwerp:
Het college van de gemeente Lelystad,
Gelet op:
 • -
  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
 • -
  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;
Overwegingen:
 • 1.
  Ten behoeve van de aanleg van de Hanzelijn heeft er een reconstructie van de Swifterringweg plaats gevonden.
 • 2.
  Ter hoogte van het viaduct (KW2071) Hanzelijn, is er een onderdoorgang van de Swifterringweg gerealiseerd.
 • 3.
  Het snelheidsregime op de Swifterringweg is maximaal 80 km p/h.
 • 4.
  Vanwege zichtbelemmering in de onderdoorgang wordt voorgesteld een maximum snelheid van 50 km p/u en een verbod om in te halen in te stellen
 • 5.
  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd.
 • 6.
  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;
Doel van het besluit:
 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;
Motivering
Tijdens de aanleg van de Hanzelijn is er een kunstwerk (viaduct) over de Swifterringweg gerealiseerd. De Swifterringweg is hiervoor verlaagd. De met name betonnen constructies van het kunstwerk zorgen voor een dusdanige zichtbelemmering dat er niet door de tunnel heen gekeken kan worden. Met de realisatie van deze constructie is het destijds wenselijk geacht de snelheid ter plaatse te stellen op maximaal 50 km p/u en een verbod om in te halen in te stellen. Met het vaststellen van dit verkeersbesluit worden deze wenselijke verkeersmaatregelen bekrachtigd.
Belangenafweging
Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.
Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat de verkeersveiligheid prioriteit heeft en de verkeersdeelnemers geen nadelige gevolgen ondervindt van deze maatregelen.
Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.
Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 141051057.
Besluit
 • 1.
  Instellen maximum snelheid van 50 km p/u en einde maximum snelheid 50 km p/udoor plaatsing van borden volgens model A1 (50) A2 (einde maximum snelheid) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
 • 2.
  Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen door plaatsing van borden volgens model F1 en F2 (einde verbod om elkaar onderling in te halen) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van een witte doorgetrokken streep.
 • 3.
  Einde alle door verkeersborden aangegeven verboden, door plaatsing van bord volgens model F8 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Eén en ander aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;
Lelystad, 9 december 2014
Datum van publicatie: 17 december 2014
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, P.C. Klooster
de burgemeester, M. Horselenberg
Openbaarmaking en ter visie legging
Het verkeersbesluit ligt voor een ieder van 18 december 2014 tot 30 januari 20125 ter inzage tijdens de openingstijden bij de Stadswinkel.
Bezwaar
Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, editie 17 december 2014, verspreidingsgebied Lelystad.
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Gelet op de artikelen 3:45, 6:5 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken bij het college van de gemeente Lelystad.
U doet dat door het sturen van een brief (bezwaarschrift) aan het College van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB LELYSTAD.
Het is ook mogelijk een bezwaarschrift in te dienen via het email-formulier op de website van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl). U vindt dit formulier bij digitaal loket/mijn loket(burgers)/bezwaar.
Uw bezwaarschrift moet ondertekend zijn en uw naam- en adresgegevens en de datum bevatten Ook de inhoud van dit besluit en de gronden van uw bezwaar moeten er in staan. Maakt u gebruik van het email-formulier, dan moet u DigiD hebben om uw bezwaar te kunnen ondertekenen. Voor maken van bezwaar hoeft u geen geld aan ons te betalen.
Het indienen van bezwaar schort de uitvoering van het besluit niet op, we kunnen dat gewoon uitvoeren. Als u meent dat uw spoedeisende belangen dat vergen, kunt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank (sector bestuursrecht) een voorlopige voorziening vragen. Het adres van de Rechtbank is Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het voeren van deze procedure moet u griffierecht aan de Rechtbank betalen. U krijgt hiervoor van de Rechtbank een acceptgirokaart.