Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2014, 36193Ruimtelijke plannen

Logo Noordwijk
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen – Hof van Holland’ en verlenen omgevingsvergunning in het kader van de coördinatieregeling, Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken bekend dat met toepassing van de coördinatieregeling de volgende samenhangende besluiten zijn genomen.

  • de gemeenteraad heeft op 26 november 2014 het bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen – Hof van Holland’ met de planidentificatie NL.IMRO.0575.BPNBhvholland-VA01 ongewijzigd vastgesteld;

  • burgemeester en wethouders hebben op 9 december 2014 de gevraagde omgevingsvergunning verleend voor het project Hof van Holland; het betreffende project voorziet in de inrichting van het achterterrein van het voormalige hotel als woongebied met een hofjesachtige structuur. Het voormalig hotelpand aan de Voorstraat 79 wordt verbouwd waarbij op de begane grond de horecafunctie behouden blijft en waarboven twee appartementen worden gerealiseerd. De hotelappartementen in het gebouw ‘Het Ankerhof’ worden verbouwd tot woonappartementen, een klein deel van dit gebouw wordt gesloopt om de hofjesstructuur te kunnen creëren. Achter het Hof van Holland worden ook acht grondgebonden woningen gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft op 25 september 2013 voor dit project een zogenaamd toegangsbesluit genomen (paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening). Dit betekent dat de genomen besluiten gecoördineerd worden (coördinatieregeling) en als één besluit open staan voor beroep.

Ter inzage

De bovengenoemde besluiten liggen gecoördineerd als één besluit met ingang van 29 december 2014 gedurende zes weken (tot en met 9 februari 2015) voor een ieder ter inzage. U kunt de documenten raadplegen:

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan beroep worden ingesteld tegen het gecoördineerde besluit door iedere belanghebbende:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;

  • die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen de ontwerp besluiten kenbaar te maken.

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Gedurende de periode van terinzageligging kan door genoemde belanghebbenden tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Dit geldt ook voor de omgevingsvergunning.