Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2014, 35686Verkeersbesluiten
No.: 10071/IIIow
Logo Tholen
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen;
overwegende, dat bij besluit van 18 juni 2014 (nummer 5449/IIIow), een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is gereserveerd nabij de woning aan Bloemenlaan 79 te Sint-Maartensdijk;
dat de vergunninghouder niet meer in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart zodat de gehandicaptenparkeerplaats kan worden verwijderd;
dat de Bloemenlaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Sint-Maartensdijk en in beheer is bij de ;
gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan ons college is gedelegeerd;
b e s l u i t :
I.
door intrekking van het besluit van 18 juni 2014 (nummer 5449/IIIow) en door verwijdering van het bord E6, van bijlage 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens de reservering van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning aan Bloemenlaan 79 te Sint-Maartensdijk op te heffen;
  • I.
    dit besluit in afschrift toe te zenden aan:
    • de Politie eenheid Zeeland-West-Brabant;
Tholen, 5 december 2014
Verzonden, december 2014
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Openbare Werken,
ing. W.J. de Voogd van der Straaten
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.