Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 35541Ruimtelijke plannen
Vaststelling wijzigingsplan “Stiens-Felixwei tussen 69 en 71”
Logo Leeuwarderadeel
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het college op 18 november 2014 het wijzigingsplan “Stiens-Felixwei tussen 69 en 71” ongewijzigd digitaal en analoog heeft vastgesteld.
 
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw op invullocaties. Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 10 december 2014 tot en met 27 januari 2015 ter inzage in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).
 
Het digitale wijzigingsplan is te raadplegen op de landelijke website:
 
 
Degene die omtrent het ontwerp wijzigingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt en/of de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 28 januari 2015. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
 
Stiens, 8 december 2014
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,
Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester
Harrie Siegersma, secretaris