Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 35531Vergunningen

Logo Bergambacht
Omgevingsvergunning Dijklaan verleend, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub c juncto artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor het aanleggen van een parkeerterrein ten behoeve van woningen Dijklaan. Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Bergambacht, sectie B, nummer 5617 (perceel gelegen aan de Dijklaan).

De verleende omgevingsvergunning ligt met ingang van 10 december 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Een beroepsschrift moet worden gericht aan de administratieve rechter van de rechtbank te ’s Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De werking van het besluit wordt door het indienen van beroep niet geschorst. Indien tegen het besluit bij de administratieve rechter beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, op verzoek van de indiener van het beroepschrift, een voorlopige voorziening treffen, wanneer onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist. Bij het verzoek dient dan een afschrift van het beroepschrift te worden overgelegd.

Voor de behandeling van zowel het beroep als een verzoek om een voorlopige voorziening wordt van de indiener griffierecht geheven.

Bergambacht, 9 december 2014

Burgemeester en wethouders van Bergambacht.