Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CromstrijenStaatscourant 2014, 35424Ruimtelijke plannen

Logo Cromstrijen
Voorontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage Windpark Hogezandse Polder, Cromstrijen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 15 december 2014 het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Hogezandse Polder, inclusief concept milieueffectrapportage voor een ieder ter inzage ligt. Het voorontwerp ligt gedurende zes weken ter inzage. Aangezien er drie algemene erkende feestdagen in deze termijn vallen, wordt de termijn met drie dagen verlengd, zodat deze loopt tot 29 januari 2015.

Het bestemmingsplan betreft de realisatie van 9 windturbines met bijbehorende bouwwegen en bouwwerken in de Hogezandse Polder in Numansdorp.

Het bestemmingsplan kunt u gedurende de openingstijden inzien bij het Servicecentrum in het gemeentehuis, Buttervliet 1 in Numansdorp. U vindt het plan ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie over het voorontwerp indienen bij het college van burgemeester en Wethouders. Deze inspraakreacties zijn geen zienswijzen in de zin van de Wet ruimtelijke ordening.

Tijdens de genoemde termijn organiseren wij op woensdag 14 januari 2015 een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis terecht om vragen te stellen over het voorontwerp.