Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 35266Ruimtelijke plannen
Vastgesteld bestemmingsplan‘Bedrijventerrein Kruisstraat-Kievitsven’
Logo 's-Hertogenbosch
Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kruisstraat-Kievitsven’ (NL.IMRO.0796.0002218-1401) met ingang van 8 december 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 4 november 2014 vastgesteld. Het plangebied ligt aan de zuidzijde van buurtschap Kruisstraat in Rosmalen. De grenzen van het plan zijn als volgt:
  • de Friezenstraat in het noorden;
  • de achterzijde van de bedrijfskavels aan de oostzijde van het Kievitsven in het oosten;
  • de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Nijmegen in het zuiden;
  • de Vliertwijksestraat in het westen.
Het plan is een beheersbestemmingsplan. Dit betekent dat het geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt. Het plan legt de situatie vast zoals deze nu feitelijk bestaat. Bestaande functies (o.a. bedrijven, verkeer en groen) krijgen eenzelfde bestemming als het huidige gebruik.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen (klik op Bestemmingsplannen, Vastgesteld) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? Op het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.
Beroep tegen het bestemmingsplan?
Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:
  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.
Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.
Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.