Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2014, 34999Ruimtelijke plannen

Logo Gorinchem
Vooraankondiging paraplubestemmingsplan voor een deel van de binnenstad en het oostelijk gebied van Gorinchem, in verband met de planologische bescherming van de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken bekend, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dat zij een paraplubestemmingsplan voorbereiden waarmee de waarden van de “Nieuwe Hollandse Waterlinie” worden beschermd. Een paraplubestemmingsplan wil zeggen dat er beschermende regels voor de “Nieuwe Hollandse Waterlinie” als een paraplu over de geldende bestemmingsplannen heen worden gelegd. Het voornemen betreft het opnemen van een dubbelbestemming “Nieuw Hollandse Waterlinie”, betrekking hebbende op de volgende gebieden in Gorinchem:

  • rivier Merwede, de vluchthaven en het gebied “De Punt”. Laatstgenoemd gebied maakt onderdeel uit van het terrein “Buiten de Waterpoort”;

  • rivier Waal en de ten oosten van de binnenstad gelegen uiterwaarden, waaronder het Dalemse Gat en de Woelse Waard;

  • de dijklinten Merwede- en Waaldijk;

  • het buitengebied, gelegen tussen de ontwikkelingslocatie “Hoog Dalem”, Dalem en de Dalemse Zeiving (gemeentegrens);

  • de rijksweg A15 (deels).

Het paraplubestemmingsplan wordt voorbereid als een gecoördineerd bestemmingsplan. Dit wil zeggen dat het bestemmingsplan gecoördineerd wordt voorbereid met en in procedure wordt genomen door de deelnemende gemeenten Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zaltbommel en Gorinchem.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat nu geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.

In januari 2015 wordt een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit gebeurt gelijktijdig in de gemeenten Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zaltbommel en Gorinchem. Dan is het ook mogelijk om te reageren op het bestemmingsplan via een inspraakreactie. Parallel hieraan zal het wettelijk vooroverleg plaatsvinden met de betrokken (overheids)instanties. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in het huis-aan-huisblad “De Stad Gorinchem”, de “Staatscourant” en langs elektronische weg (gemeentelijke website).

Voor informatie over deze kennisgeving of het op te stellen voorontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer A. Rietveld van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Zijn telefoonnummer is 0183 – 659 317. E-mailen kan naar a.rietveld@gorinchem.nl.

Gorinchem, 9 december 2014