Logo Oisterwijk
Vaststelling Bestemmingsplan Woongebieden Oisterwijk, Oisterwijk

Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld

Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk het bestemmingsplan Woongebieden Oisterwijk vastgesteld. Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 december 2014 dit bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld voor het perceel op de hoek van de Oude Haarenseweg en de Nicolaas van Eschstraat. Met dit besluit wordt de uitspraak van de Raad van State d.d. 28 mei 2014 opgevolgd.

Ter inzage

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Woongebieden (NL.IMRO.0824.BPWoongebieden-0006) met bijbehorende stukken is met ingang van 23 december 2014 gedurende zes weken in te zien:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • op de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden in PDF bestand;

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 19.00 uur. U kunt ook een afspraak maken buiten kantooruren.

Beroep

Binnen de termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • Alle belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Een ingediend beroepsschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daartoe dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Binnen de beroepstermijn kan gelijktijdig met het instellen van beroep, en wanneer sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven