Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 34864Ruimtelijke plannen
Rectificatie:
Logo Leeuwarderadeel
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stiens Bedrijventerrein Middelsee
 
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 23 oktober 2014 het bestemmingsplan "Stiens Bedrijventerrein Middelsee" gewijzigd digitaal en analoog heeft vastgesteld.
 
Ambulancepost
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld om op het perceel, ten zuiden van het perceel Seefûgel 1, (kadastraal bekend gemeente Hijum sectie F nr. 1248) een ambulancepost mogelijk te maken. Voor het oprichten van de ambulancepost op dit perceel is op 29 augustus een aanvraag omgevingsvergunning (nr. 2014-92) ontvangen. Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 3 december 2014 tot en met 20 januari 2015 ter inzage in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 te Stiens (gedurende de openingstijden). Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0081.02BP0002-VA01
 
Het plan is opgesteld in het kader van de actualisering van de bestemmingsplannen. Degene die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, alsmede een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 21 januari 2015. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
 
Stiens, 1 december 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,
Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester
Harrie Siegersma, secretaris