Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2014, 34862Ruimtelijke plannen
Rectificatie:
Logo Leeuwarderadeel
Vaststelling wijzigingsplan "Stiens-Stienser Feart"
 
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het college op 28 oktober 2014 het wijzigingsplan "Stiens-Stienser Feart" ongewijzigd digitaal en analoog heeft vastgesteld.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het realiseren van aanleggelegenheid voor de recreatievaart in de Stienser Feart ter hoogte van het park.
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 3 december 2014 tot en met 20 januari 2015 ter inzage in het gemeentehuis, Ljipstrjitte 1 te Stiens (gedurende de openingstijden). Het digitale wijzigingsplan is te raadplegen op de landelijke website:
 
Degene die omtrent het ontwerp wijzigingsplan tijdig zijn zienswijze bij het college kenbaar heeft gemaakt, alsmede de belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij het college kenbaar te maken, kan gedurende de hierboven genoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 21 januari 2015. Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
 
Stiens, 1 december 2014
Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,
Drs. Joop R.A. Boertjens, burgemeester
Harrie Siegersma, secretaris