Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2014, 34851Verkeersbesluiten
Gemeente Tiel - Verkeersbesluit ten behoeve van wijziging kruispunt/aanleg Verkeersregelinstallatie - Hoogkellenseweg/Grotebrugse Grintweg
Logo Tiel
VERKEERSBESLUIT
KRUISPUNT HOOGKELLENSEWEG – GROTEBRUGSE GRINTWEG (VRI)
Nr. VB2014015
 
Gelet op
Artikel 18, eerst lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994;
 
Het besluit van 7 april 2014 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd is aan de manager van Team Werkvoorbereiding.
 
Aanleiding voor het verkeersbesluit
Vanuit het kader van het verbeteren van de vrachtroute van en naar Medel (naar o.a. industrieterrein Kellen) is het noodzakelijk de doorstroming op deze route te verbeteren. Een huidig knelpunt is hierbij het kruispunt Hoogkellenseweg - Grotebrugse Grintweg. De huidige voorrangsregeling (Noordzuid richting) werkt zeer vertragend voor (vracht)verkeer vanuit Medel. Er ontstaan vaak lange wachtrijen in met name de spitsperiode. Ook wordt de parallelle route langs Medel en A15 via de doorgetrokken Laan van Westroijen in spitsperiode vaak gebruikt als sluiproute. Hier is deze route (met name richting Laan van Westroijen) niet voor geschikt. Ook vrachtverkeer wat van Medel richting A15 rijdt (richting Rotterdam) moet gestimuleerd worden via het bedrijventerrein Kellen richting A15 te rijden en geen gebruik te maken van de doorgetrokken Laan van Westroijen, welke niet geschikt is voor veel vrachtverkeer.
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.
 
Uit het oogpunt van het verzekeren van veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om een verkeersregelinstallatie te plaatsen en de bijbehorende maatregelen in dit verkeersbesluit te nemen.
 
Type wegen
De Hoogkellenseweg en het betreffende gedeelte van de Grotebrugse Grintweg bevinden zich binnen de bebouwde kom. Op deze beide wegen is een snelheidsregime van 50 km/h van toepassing. De wegen zijn in beheer, onderhoud en eigendom van de gemeente Tiel.
 
Het verkeersbesluit wordt genomen overwegende:
 • 1.
  Een goede, veilige en snelle verkeerafwikkeling van het vrachtverkeer van en naar industrieterrein Medel vanuit Tiel, industrieterrein Kellen en afrit 33;
 • 2.
  Het voorkomen van stagnatie op de bovenstaande rijrichtingen vanaf Hoogkellenseweg van/naar Grotebrugse Grintweg (richting Medel);
 • 3.
  De huidige opstelruimte vanaf Medel beperkt is;
 • 4.
  De huidige verkeertechnische inrichting van het kruispunt niet aansluit aan de verkeersbehoefte van zowel vracht- als autoverkeer
 • 5.
  De huidige voorrangsregeling geen recht doet aan de vrachtroute van/naar Medel;
 • 6.
  Het voorkomen van vrachtverkeer vanuit Medel richting afrit 33 via de doorgetrokken Laan van Westroijen omdat deze hier niet voor geschikt is/voor gedimensioneerd is.
 • 7.
  Het voor een veilige verkeersafwikkeling op dit kruispunt (zeker in spitsperiode) noodzakelijk is een verkeersregelinstallatie in gebruik te nemen om het verkeer te regelen (en de hoofdrijrichting Medel-Kellen) hierin te begunstigen en te faciliteren.
 
Advies van de hulpdiensten
In het Verkeersoverleg Hulpdiensten van 25 november 2015 is dit verkeersbesluit besproken. De hulpdiensten hebben geen op- of aanmerkigen op dit verkeersbesluit.
 
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) heeft op 25 november 2014 tevens overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost Nederland. Hij bracht een positief advies uit over dit verkeersbesluit, onder voorbehoud van enkele wijzigingen, waaronder het niet toepassen van markering BUS. Ook de borden L03 hoeven niet te worden toegepast, omdat deze in afwijkende vorm geplaatst worden. (de gemeente laat deze indiatief toch staan op de tekening, overige wijzigingen worden aangepast). Tevens is aangegeven een 9-1 markering toe te passen op de wegvakken (tbv inhalen landbouwvoertuigen). Dit verkeersbesluit behelst echter alleen de maatregelen op het kruispunt.
 
Besluit:
 • 1.
  Een verkeerregelinstallatie in gebruik te nemen op het kruispunt Hoogkellenseweg-Grotebrugse Grintweg met bijbehorende rijstrookindeling en bij behorende markering. Tevens door toepassing van de borden D02ro_BB22, G12a (met onderborden OB501l) L06-2l, L06-2r, L06-2lr, conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
 • 2.
  Een voorrangsregeling in te stellen op het kruispunt Hoogkellenseweg-Grotebrugse Grintweg (ingeval van uitval VRI) waarbij de rijrichting Hoogkellenseweg richting Grotebrugse Grintweg (Medel) is aangewezen als voorrangsweg is aangewezen. Dit door toepassing van de borden B01, B06 en voorrangsmarkeringen, conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
 • 3.
  Instellen van twee bushaltehavens, door toepassing van de borden L03 conform bijlage 1, behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).
 • 4.
  Aanbrengen van markering conform Duurzaam Veilig, met gescheiden rijbanen, door middel van dubbele asmarkeringen.
 • 5.
  Alles conform bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte plattegrondtekening.
 
Tiel, 26 november 2014
burgemeester en wethouders,
namens hen,
 
 
 
K. van Moosel
teammanager Werkvoorbereiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaarmogelijkheid
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u:
 • 1.
  uw naam en adres (inclusief postcode);
 • 2.
  de datum;
 • 3.
  waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • 4.
  het kenmerk van het besluit
 
Vergeet niet uw handtekening op het bezwaarschrift te zetten.
 
Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt uw bezwaarschrift. Deze commissie bepaalt ook of u gelegenheid krijgt om uw bezwaren mondeling toe te lichten. De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift bedraagt twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden.
 
Ondanks uw bezwaarschrift treedt het besluit wel in werking. Als u dat tegen wilt houden en u hebt daarvoor een dringende reden, dan kunt u de rechtbank in Arnhem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Dat kunt u pas doen nadat u uw bezwaarschrift bij de gemeente hebt ingediend. De behandeling van een verzoek door de voorzieningenrechter is niet gratis. U betaalt € 150,-- als u particulier bent. In andere gevallen (bijvoorbeeld voor een stichting) bedragen de kosten € 297,--.
 
Het postadres van de rechtbank is: rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
 
Afschriften
 • 1.
  Politie-eenheid Oost Nederland, D.R.O.S., Infrastructuur, Verkeer, t.a.v. de heer R. van Westerop. Postbus 9109, 6500 HL Nijmegen*;
 • 2.
  Team Werkvoorbereiding, t.a.v. de heer Speet
 • 3.
  Team Uitvoering, t.a.v. de heer N.Brik;
 • 4.
  AVRI (Team Handhaving), t.a.v. de heer R. de Jong;
 • 5.
  Communicatie, t.a.v. mevrouw K. El Idrissi - El Amrani (voor ter inzagelegging)*;
 • 6.
  Archief (origineel)*
 
* Afschrift door middel van schriftelijke stukken