Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenStaatscourant 2014, 34809Verkeersbesluiten
Sittard-Geleen - Verkeersbesluit plaatsen borden rotonde de Wissel (Rijksweg Noord – Odasingel – Elisabeth van Barstraat) in Sittard
Logo Sittard-Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:
 • 1.
  Besluiten:
  Voor de nieuwe turborotonde Rijksweg Noord – Odasingel – Elisabeth van Barstraat (Rotonde de Wissel) in Sittard de onderstaande verkeersmaatregelen te nemen :
  • Regelen van de rijrichting op de rotonde door middel van het plaatsen van vier maal het bord ‘Rotonde, verplichte rijrichting’ (bord D01).
  • Regelen van voorrang ter plaatse van de rotonde door het plaatsen van elf maal het bord ‘Verleen voorrang aan bestuurder op de kruisende weg’ (bord B06) en aanbrengen van haaientanden.
  • Aanbrengen van de belijning voetgangersoversteekplaatsen (zebrapaden) en het plaatsen van elf maal bord ‘Voetgangersoversteekplaats’ (bord L02).
  • Plaatsen rondom rotonde van zeven maal bord ‘Verplicht fietspad’ (bord G11).
  • Plaatsen vier maal bord ‘Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft’ (bord D2ro)
  • Plaatsen vier maal bord ‘Gevaar’ (bord J37) met onderbord voor motoren met tekst ‘verhoogde rijbaanscheiding’ (bord OB06).
  • Op de fietsroute Overhovenerstraat Overhoven regelen van voorrang door het plaatsen van zes maal het bord ‘Verleen voorrang aan bestuurder op de kruisende weg’ (bord B06) en aanbrengen van haaientanden.
  • Plaatsen bij deze route van vijf maal het bord ‘Verplicht fietspad’ (bord G11).
Op de situatietekening met kenmerk 270771-O-2-0001 C1 van 19-11-2014 behorend bij dit verkeersbesluit is de situering van de verkeersmaatregelen aangegeven.
2. Overwegingen
Uit het oogpunt van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, goede doorstroming op wegen, de bescherming van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan, het waarborgen van de vrijheid van verkeer, alsmede het voorkomen van door verkeer veroorzaakte overlast c.q. hinder en schade zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a t/m d, artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het noodzakelijk geacht om borden te plaatsen op de nieuw te realiseren rotonde ‘De Wissel’.
De Rotonde en de aansluitende wegen Rijksweg Noord, Odasingel en Elisabeth van Barstraat zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente Sittard-Geleen en liggen binnen de bebouwde kom, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.
Gezien de verkeersintensiteiten ter plaatse is voor een turborotonde gekozen. Vanuit de Rijksweg Noord en Odasingel komen dagelijks circa 10.000 motorvoertuigen per weggedeelte. Totaal meer dan 20.000 motorvoertuigen per dag als je het aanbod vanuit de Elisabeth van Barstraat erbij optelt.
3 . Formeel kader
De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het Mandaatbesluit hoofd Cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer inzake verkeersbesluiten van 8 juli 2014.
4. Advies en inspraak
De ambtelijke Werkgroep Verkeer, waarin onder meer verkeerskundigen en de regiopolitie zitting hebben, heeft op 05-11-2014 positief geadviseerd over de voorgestelde verkeersmaatregelen.
5. Ondertekening
Sittard-Geleen, datum
Namens Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
Hoofd cluster Ruimtelijke projecten en beheer
Mr. R.H.J.P. Essers
6. Inzage en bezwaar
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken kan worden ingezien van donderdag 4december 2014 tot en met woensdag 14 januari 2014. Bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en donderdag tot 20.00 uur.
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt een bezwaarschrift indienen. Dat kan op verschillende manieren:
Elektronisch (met DigiD)
Op www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift) staat hoe u dit doet.
Tip: zorg dat u de documenten die u eventueel wilt toevoegen aan uw bezwaarschrift digitaal beschikbaar heeft (pdf, Word of Excel).
Een bezwaarschrift, gestuurd via e-mail, sms, Twitter e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen.
Schriftelijk
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard
In uw bezwaarschrift vermeldt u:
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden(en) van uw bezwaar;
 • uw handtekening.
Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.
Fax
U kunt uw bezwaarschrift faxen naar nummer 046-477 75 55.
Let er wel op dat het begin van de fax vóór twaalf uur ’s avonds op de laatste dag van de termijn binnen moet zijn.
Persoonlijk
U kunt uw bezwaarschrift persoonlijk afgeven bij de Stadswinkel, Markt 1, Geleen.
U krijgt hierbij een officieel ontvangstbewijs.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat hoe u bezwaar kunt maken of beroep kunt instellen tegen een gemeentelijke beslissing. Deze brochure kunt u afhalen bij de infobalie van het gemeentehuis. U kunt hem ook aanvragen via www.overheid.nl of 1400 (lokaal tarief).
Het besluit zal op zijn vroegst zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, worden uitgevoerd.
Een bezwaar heeft geen schorsende werking.
Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan –nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (bestuursrecht): Postbus 950; 6040 AZ ROERMOND, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.