Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2014, 34687Ruimtelijke plannen

Logo Enschede
Tervisielegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Euregio Bedrijvenpark 2013’, Enschede

( NL.IMRO.0153.BP00021-0003 )

In zijn vergadering van 11 november 2014 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Euregio Bedrijvenpark 2013” gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor het gebied van het Euregio Bedrijvenpark voortvloeiende uit de wettelijke verplichting zoals die in de Wet ruimtelijke ordening is opgenomen (art. 3.1 lid 2). Deze verplichting houdt in dat de gemeenteraad binnen een periode van 10 jaar na de laatstelijke vaststelling van een bestemmingsplan voor betreffende gebied een nieuw bestemmingsplan vaststelt.

Als gevolg van reacties van een aantal (overheids)instanties, ingediende zienswijzen en ambtelijke aanpassingen is het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter visie heeft gelegen bij de vaststelling door de gemeenteraad op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat hier om aanpassingen van de planregels, de verbeelding als ook de plantoelichting. Deze aanpassingen zijn verwoord in een ‘Nota van aanpassingen en wijzigingen’ die bij de stukken van het ter inzage te leggen bestemmingsplan is gevoegd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen dat strekt tot aanpassing van de planregels. Het amendement is bij het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan gevoegd.

Inzien bestemmingsplan

Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 4 december 2014 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in de centrale hal van het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede (zie Ruimtelijke plannen Algemeen, inzien/afspraak maken)

Het Stadskantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 19.30 uur. Wilt u een nadere toelichting op het besluit, dan kunt u daarvoor in het Stadskantoor terecht bij de afdeling Publieksdienstverlening Frontoffice.

Dit kan alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken voor de tijden op maandag van 11:00 – 16:00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 uur en op donderdagavond van 17.00 – 19.30 uur. Een afspraak kunt u telefonisch maken via 14053. Ook kunt u digitaal een afspraak maken via het digitaal loket.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00021-0003

en via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl.

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.BP00021-0003

Reageren

Belanghebbenden kunnen van 5 december 2014 tot en met 15 januari 2015 schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.