Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2014, 34529Ruimtelijke plannen

Logo Neder-Betuwe
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijfsvestiging Dodewaardsestraat’, Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf 3 december 2014 gedurende 6 weken bij de bouwbalie van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving in het gemeentehuis, burgemeester Lodderstraat 20 te Opheusden, voor een ieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 november 2014 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijfsvestiging Dodewaardsestraat’. Het bestemmingsplan maakt de bedrijfsvestiging van een zand- en grindhandel op een locatie aan de Dodewaardsestraat aansluitend aan de Betuweroute tussen de A15 en de entree tot de kern van Opheusden mogelijk. De wijzigingen zijn ondergeschikt: een verschuiving van de locatie van de beoogde inrit, het realiseren van parkeerruimte voor het op te richten pand en het oprichten van lichtmasten aan de zuidzijde.

Tevens is het bestemmingsplan met onderliggende stukken digitaal raadpleegbaar op:

www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bpOPdodewaardsestr-vst1, en op de gemeentelijke website www.nederbetuwe.nl onder Ik wil / naar Bekendmakingen (RBC) / Ruimtelijke ordening / Bekendmakingen 3 december 2014.

Belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, danwel belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende voornoemde termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde plan, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Opheusden, november 2014

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe