Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2014, 34310Verkeersbesluiten
Definitief Verkeersbesluit Amstel tussen Haringvliet en Rustenburgerweg
Logo Heerhugowaard
Datum: 25 november 2014
Onderwerp: Verkeersbesluit voor de Amstel, tussen Haringvliet en Rustenburgerweg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
Motivering
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, is het gewenst om op de Amstel, op het gedeelte tussen de Haringvliet en de Rustenburgerweg diverse verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen. De maatregelen worden gecombineerd met groot onderhoud aan deze weg.
Op 6 mei 2014 hadden wij inzake deze weg al een verkeersbesluit genomen. Na heroverweging hebben wij gemeend toch enkele aanpassingen te moeten doen aan het toen genomen besluit.
Het gaat om de volgende maatregelen:
 • a)
  Het aanpassen van het wegprofiel: de fietsstroken worden verbreed van 1,5 m naar 2,0 m. De fietsstroken worden voorzien van een onderbroken streep en fietssymbolen; de dubbele asmarkering wordt verwijderd.
 • b)
  De voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de kruising met Paltrokmolen wordt, in tegenstelling tot hetgeen genoemd is in het besluit van 6 mei 2014 geen versmalling in de weg gecreëerd; het middeneiland blijft gehandhaafd. De weg wordt ter plaatse iets verbreed.
Met het bovenstaande wordt beoogd:
Ad a)
De Amstel op dit deel vorm te geven als een Wijktoegangsweg, waarmee de verkeersveiligheid gediend zal worden. De Amstel is op dit deel is volgens het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan gecategoriseerd als een Wijktoegangsweg. De Amstel vervult een functie als verbinding vanuit een gebied van erftoegangswegen naar een gebiedsontsluitingsweg. Daarbij is de verkeersintensiteit hoger dan gebruikelijk op andere erftoegangswegen en bovendien is de weg onderdeel van een belangrijke busroute. Fietsverkeer neemt een belangrijke positie in en de Amstel is onderdeel van een belangrijke route voor nood- en hulpdiensten.
Het is echter niet realistisch deze weg om te vormen naar 30 km/u in verband met de geloofwaardigheid van de snelheidslimiet, met betrekking tot zijn functie als verzamelweg en de ruimte in het profiel.
De uitstraling van dit type weg moet niet lijken op dat van een gebiedsontsluitingsweg en dat is de reden dat de fietsstroken worden verbreed en er maar één rijloper overblijft voor autoverkeer.
De maximumsnelheid blijft 50 km/u, ontwerpsnelheid 40 km/u. In het besluit van 6 mei 2014 zouden de fietspaden worden verbreed naar 2,25m. Bij nader inzien is een breedte van 2,0 meter voor de fietsstroken op dit gedeelte beter geschikt. Op de Amstel rijdt namelijk relatief veel verkeer in vergelijking met andere Wijktoegangswegen en zal dan ook met enige regelmaat elkaar moeten passeren op dit weggedeelte. Bij een overblijvende ruimte van ca. 5 meter voor autoverkeer in twee richtingen is dit mogelijk zonder daarbij de fietsstrook te hoeven gebruiken.
Ad b)
De oversteekbaarheid van de Amstel ook op dit punt te verbeteren. Bij het huidige zebrapad over de is een middeneiland aanwezig. Om te voorkomen dat fietsers gesneden worden, wordt de weg ter plaatse van het middeneiland dermate verbreed dat er voldoende ruimte is voor zowel fietsers als autoverkeer.
In het verkeersbesluit van 6 mei 2014 was op deze plaats een versmalling voorzien. Bij nader inzien zal deze versmalling negatieve uitwerking hebben op de doorstroming op deze weg.
Overige maatregelen genoemd in het verkeersbesluit van 6 mei 2014 blijven van kracht.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef met een vertegenwoordiger van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.
Belangenafweging ( Awb-procedure )
Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Er zijn 1 zienswijzen ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit.
 
Besluit
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om op de Amstel, tussen de Haringvliet en de Rustenburgerweg:
 • 1.
  Het wegprofiel aan te passen: de fietsstroken te verbreden en te voorzien van een onderbroken streep; de dubbele asmarkering wordt verwijderd.
 • 2.
  Bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de kruising met de Paltrokmolen wordt het middeneiland gehandhaafd en de weg iets verbreed. Dit in tegenstelling tot in een eerder besluit aangekondigde versmalling
Mededelingen
Beroep
Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.
In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:
 • Uw naam en adres
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt
 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)
 • De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft
Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.
Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.
Voorlopige voorziening
De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.