Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VianenStaatscourant 2014, 33858Ruimtelijke plannen

Logo Vianen
Vastgesteld bestemmingsplan Eiland Ossenwaard, Vianen

Het college van burgemeester en wethouders van Vianen maakt ingevolge het bepaalde in de artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 november 2014 het bestemmingsplan ‘Eiland Ossenwaard’ (gewijzigd) heeft vastgesteld en dat het plan, van woensdag 26 november 2014 tot en met dinsdag 13 januari 2015 ter inzage ligt.

Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0620.bp0008-VG01.

Het plangebied betreft het gehele eiland Ossenwaard dat is gelegen in de Lek bij Hagestein. Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is realisatie van landgoederen op het eiland.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit en de plannen met bijlagen zijn gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op http://www.vianen.nl of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tevens ligt een papieren versie van de stukken tijdens kantooruren ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Voorstraat 30, Vianen.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de plannen kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt of die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Ook door belanghebbenden, ongeacht of zij een zienswijze hebben ingediend, kan in beroep worden gegaan voorzover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van de plannen. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in tweevoud in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het (de) vastgestelde plan(nen) (adres idem). Indien tijdens de beroepstermijn een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.