Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mook en MiddelaarStaatscourant 2014, 33714Ruimtelijke plannen

Logo Mook en Middelaar
Ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier, Mook en Middelaar

WET RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar maken bekend dat met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan Landgoed De Kleine Lier met de hierbij behorende stukken per 26 november 2014 voor eenieder gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage ligt. De stukken zijn ook digitaal te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpplan is op onderdelen gewijzigd t.o.v. het voorontwerp.

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0944.BPLANDGKLEINELIER-ON01.

Het plangebied is gelegen nabij de Lierdwarsweg te Molenhoek en globaal begrensd door de Lierdwarsweg, de gemeentegrens met Heumen en het fietspad langs de spoorlijn. Het plan voorziet in de realisering van een landgoed

Zienswijze:

Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld op het ontwerpbestemmingsplan zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Een zienswijze dient u binnen zes weken na datum terinzagelegging in te dienen. Het kenbaar maken van een zienswijze kan schriftelijk of mondeling op afspraak. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de Gemeenteraad, Postbus 200, 6585 ZK Mook. Voor meer informatie of een afspraak voor mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer (024) 696 91 11 of via email gemeente@mookenmiddelaar.nl