Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2014, 33705Ruimtelijke plannen

Logo Edam-Volendam
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dwarskuul 2-4-6’, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 28 november 2014 het ontwerpbestemmingsplan “Dwarskuul 2-4-6” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan voorziet in een nieuwe juridisch planologische regeling voor het bouwen van een nieuw bedrijfspand tot een hoogte van 12 meter op het perceel Dwarskuul 2 in Volendam.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Dwarskuul 2-4-6” met de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende de eerder genoemde periode ter inzage bij het loket van de afdeling VROM, Mgr. C. Veermanlaan 1f in Volendam tijdens de openingsuren van 9.00-12.30 uur. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien (tel. 0299 – 398 398).

Digitaal raadplegen vanaf vrijdag 28 november 2014

Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal in te zien via de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl, klik op het tabblad Inwoner → Actueel → Bekendmakingen → Bestemmingsplannen → Ontwerpbestemmingsplan “Dwarskuul 2-4-6”. U kunt deze ook rechtstreeks inzien via de landelijke voorziening:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0385.bpDwarskuul2-ow01

Zienswijzen

Met ingang van vrijdag 28 november 2014 kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, Postbus 180, 1130 AD Volendam onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Dwarskuul 2-4-6”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de sectie Ruimtelijke Ontwikkeling (tel. 0299 – 398 398).

Edam-Volendam, 26 november 2014