Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2014, 33583Ruimtelijke plannen

Logo Alphen aan den Rijn
Ontwerpbestemmingsplan ‘2e actualisatie Buitengebied Boskoop’, Alphen aan den Rijn

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘2e Actualisatie Buitengebied Boskoop’ ingevolge artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van donderdag 27 november 2014 voor een periode van zes weken (tot en met woensdag 7 januari 2015) voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan en haar grenzen

Het ontwerpbestemmingsplan 2e actualisatie Buitengebied Boskoop (NL.IMRO.0484.BPL13056HBU-ON01) ziet vooral op wijzigingen op perceelniveau en een marginale aanpassing van de planregels. De wijzigingen op perceelsniveau zien o.a. op de volgende locaties:

 • 1. Biezen 84, omzetten naar plattelandswoning;

 • 2. Biezen 135, omzetten naar plattelandswoning;

 • 3. Den Ham 44, opnemen van de bestemming Wonen;

 • 4. Halve Raak 60, opnemen van de bestemming Bedrijf met de nadere aanduiding 'hovenier';

 • 5. Insteek 60, vergroten van bouwvlak;

 • 6. Insteek 57, omzetten naar plattelandswoning;

 • 7. Insteek 71, omzetten naar plattelandswoning;

 • 8. Laag Boskoop 21, omzetten naar plattelandswoning;

 • 9. Laag Boskoop 29, omzetten naar plattelandswoning;

 • 10. Laag Boskoop 33, het bouwvlak is correct ingetekend;

 • 11. Laag Boskoop 112, omzetten naar plattelandswoning;

 • 12. Lansing 21, omzetten naar bestemming Wonen;

 • 13. Lansinggebied, opnemen van de bestemming Natuur en horeca;

 • 14. Ravestein locatie (locatie Omloop), opnemen van 3 contingenten woonbestemmingen (in het kader van de ruimte voor ruimte – regeling De Lansing);

 • 15. Reijerskoop 341, omzetten naar plattelandswoning;

 • 16. Reijerskoop bij 341, opnemen van bestemming Bedrijf met de nadere aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – handels en exportbedrijf';

 • 17. Reijerskoop 345a, omzetten naar plattelandswoning;

 • 18. Rijneveld 9, verplaatsen van een bouwrecht voor een bedrijfswoning naar Spoelwijkerlaan;

 • 19. Spoelwijkerlaan 3, opnemen aanduiding Grondgebonden veehouderij;

 • 20. Tuinstraat 82, omzetten van bedrijfsbestemming naar Wonen;

 • 21. Zuidwijk 25, omzetten naar een plattelandswoning;

 • 22. Zuidwijk 44, opnemen bestemmingen Wonen en Agrarisch;

 • 23. Zijde 139; correct opnemen van de woonbestemming

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een Toelichting, (plan)Regels, verbeeldingen, bijlagen en een nota inspraak en vooroverleg.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt gedurende voornoemde termijn van tervisielegging op de volgende locatie ter inzage:

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan 2e actualisatie Buitengebied Boskoop’.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Office Management van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn op telefoonnummer 140172. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Alphen aan den Rijn, 26 november 2014

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn