Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/249246 tot wijziging van de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in verband met de beëindiging van een aantal CCV-examens

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4aa, vierde lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1 van de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

1. In subonderdeel 1° vervalt: – assistent expediteur.

2. De subonderdelen 5° en 10° vervallen.

3. De subonderdelen 6° tot en met 9° worden vernummerd tot 5° tot en met 8°.

4. Subonderdeel 6° (nieuw) komt te luiden:

  • 6°. de volgende beroepen met betrekking tot het besturen van interne of logistieke transportmiddelen:

    • heftruckbestuurder;

    • reachtruckbestuurder;.

5. Aan het slot van subonderdeel 8° (nieuw) wordt de puntkomma vervangen door een punt.

B

In onderdeel b wordt ‘onder 2°, 4° en 7°’ vervangen door: onder 2°, 4°, 5° en 6°.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

TOELICHTING

Deze regeling voorziet in het schrappen van een aantal door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) af te nemen examens.

Het betreft de examens voor: assistent expediteur, assistentverhuizer, inboedelverhuizer, voorman inboedelverhuizer, taxateur inboedelverhuizer, projectverhuizer, voorman projectverhuizer, projectleider projectverhuizingen, terminaltrekkerbestuurder, containerheftruckbestuurder, reachstackerbestuurder en administratief medewerker betrokken bij in- en uitvoer uit de Europese Unie.

De genoemde examens zijn niet wettelijk verplicht om de betreffende functies te mogen uitoefenen en sinds 2009 zijn er maar weinig van deze examens door het CBR afgenomen. De benodigde kostendekkendheid staat daarom onder druk. Bovendien bestaan er in de markt voldoende alternatieven voor de genoemde examens. Op verzoek van het CBR zal het afnemen van deze examens niet langer tot de wettelijke taak van het CBR behoren.

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten of de nalevingskosten.

Artikel I

Onderdeel A

onder 1

Als gevolg van deze wijziging neemt het CBR niet langer het examen voor assistent expediteur af.

onder 2

Als gevolg van het vervallen van subonderdeel 5° neemt het CBR de zeven examens voor beroepen met betrekking tot verhuizen niet langer af.

Als gevolg van het vervallen van subonderdeel 10° neemt het CBR het examen voor administratief medewerker betrokken bij in- en uitvoer uit de Europese Unie niet langer af.

onder 3

Deze vernummering is het gevolg van het vervallen van het oude subonderdeel 5°.

onder 4

Als gevolg van de nieuwe formulering van subonderdeel 6° neemt het CBR de examens voor terminaltrekkerbestuurder, containerheftruckbestuurder en reachstackerbestuurder niet langer af.

Onderdeel B

Deze wijziging is deels het gevolg van de wijziging als gevolg van artikel I, onderdeel A, onder 2, en deels het gevolg van een toevoeging.

De toevoeging heeft betrekking op het nieuwe subonderdeel 5° (voorheen subonderdeel 6°) dat ziet op taxibestuurders.

Taxibestuurders die in de gemeente Amsterdam actief zijn en over een ontheffing voor het rijden over bus- en trambanen willen beschikken, moeten aan aanvullende door de gemeente Amsterdam gestelde eisen van vakbekwaamheid voldoen. Het CBR neemt het examen op dit onderdeel al af (artikel 1, onderdeel a, subonderdeel 5°, van de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

De gemeente Amsterdam heeft het CBR gevraagd om naast het ontwikkelen en afnemen van de examens ook toe te zien op de opleidingen voor dit onderdeel.

Deze wijziging strekt daartoe.

Artikel II

De datum van inwerkingtreding van deze regeling is een van de vaste verandermomenten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven