Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 32914Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit publieke laadplaats Zonneglans
Logo Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
OVERWEGENDE:
dat de provincie Noord-Brabant het elektrisch rijden wil bevorderen;
dat de provincie Noord-Brabant hiervoor het pilotproject Brabantse aanpak publieke laadinfrastructuur is gestart;
dat de gemeente Boxtel vanuit duurzaamheidoogpunt dit initiatief steunt en elektrisch vervoer wil stimuleren;
dat de gemeente Boxtel mede door het realiseren van twee oplaadplaatsen aan de ontwikkeling van elektrisch rijden bijdraagt;
dat de parkeerplaatsen gekoppeld zijn aan een aanvraag van een eigenaar van een elektrisch voertuig;
dat deze aanvrager geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft;
dat deze parkeerplaatsen, uitsluitend als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische auto’s worden ingericht;
dat realisatie van dergelijke voorzieningen een van de doelstellingen uit de Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel (punt 82) is;
dat het verkeersbesluit voor de tweede parkeerplaats pas bij een verbruik van 2.000 kWh/jaar van kracht wordt;
dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;
gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het BABW (Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;
dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is;
gezien het raadsbesluit d.d. 27 maart 1997, waarbij aan het college, de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gedelegeerd;
B E S L U I T E N:
 • I.
  Door plaatsing van een verkeersbord E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord ‘opladen elektrische auto’s’ conform bijgaande situatietekening één parkeerplaats op de Zonneglans te reserveren voor het opladen van een elektrische auto;
 • II.
  Een tweede parkeerplaats middels een verkeersbord E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord ‘opladen elektrische auto’s te reserveren bij een gebruik van meer dan 2.000 kWh per jaar;
 • III.
  dit besluit in afschrift mede te delen aan;
  • de afdeling Openbare Werken;
  • de Politie Brabant Noord, Teamburo Boxtel, t.a.v. Dhr. R. v.d. Oort.
Boxtel, 11 november 2014
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,
De secretaris, De burgemeester,
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.
Inzage
Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en ook op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur.