Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschStaatscourant 2014, 32730Ruimtelijke plannen
Voorbereidingsbesluit Graafseweg 354 – 358, ‘s-Hertogenbosch
Logo 's-Hertogenbosch
Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 4 november 2014 op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening heeft besloten:
- te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat is aangewezen in de bij het besluit behorende tekening met IMRO-code NL.IMRO.0796.0002255-1401 (voorbereidingsbesluit).
Bij dit besluit is gebruik gemaakt van de ondergrond, zoals die is vastgelegd in het bestand o_NL.IMRO.0796.0002255-1401.dgn.
 • 1.
  te bepalen dat het verboden is om het feitelijk gebruik van gronden en bouwwerken, zoals dat bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen in een ander gebruik.
 • 2.
  te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod indien het plan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of indien het plan kan worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning voorschriften/beperkingen verbinden, waaronder het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.
 • 3.
  te bepalen dat voorafgaand aan besluitvorming omtrent afwijking als bedoeld onder 3. de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd.
 • 4.
  te bepalen dat het besluit onder 1 t/m 4 op de datum van terinzagelegging in werking treedt.
 
Het voorbereidingsbesluit en de verbeelding liggen vanaf 16 november 2014, de datum waarop het voorbereidingsbesluit in werking treedt, voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor en is ook digitaal te raadplegen op onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Hebt u geen internet? In de hal van het Stadskantoor kunt u gebruikmaken van computers met internet.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.