Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 32468Vergunningen

Logo Uden
Omgevingsvergunning Hengstheuvelweg 3, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning heeft verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het vestigen van een kookcentrum op het adres Hengstheuvelweg 3, 5406 VC te Uden (zaak 142280) (bekendmaking besluit 11/11/2014).

De vergunning kan op afspraak worden ingezien in het Gemeentehuis, Markt 145 te Uden.

Indienen beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit beroep aantekenen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Inwerkingtreding besluit

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Wanneer een belanghebbende van mening is dat een besluit niet in werking mag treden, gelet op de diverse belangen, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Uden, 11 november 2014

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers