Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2014, 32426Verkeersbesluiten
No.: 9123/IIIow
Logo Tholen
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen;
overwegende, dat bij besluit van 30 maart 2011 (nummer 11.16337/IIIow), een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is gereserveerd nabij de woning aan de Dokter Bernhardistraat 17 te Stavenisse;
dat de vergunninghouder geen auto meer heeft zodat de gehandicaptenparkeerplaats kan worden verwijderd;
dat de Dokter Bernhardistraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Stavenisse en in beheer is bij de ;
gelet op het bepaalde in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan ons college is gedelegeerd;
b e s l u i t :
I.
door intrekking van het besluit van 30 maart 2011 (nummer 11.16337/IIIow) en door verwijdering van het bord E6, van bijlage 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens de reservering van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij de woning aan de Dokter Bernhardistraat 17 te Stavenisse op te heffen;
  • I.
    dit besluit in afschrift toe te zenden aan:
    • de Politie eenheid Zeeland-West-Brabant;
Tholen, 4 november 2014
Verzonden, november 2014
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Openbare Werken,
ing. W.J. de Voogd van der Straaten
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.