Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2014, 32423Verkeersbesluiten
No.: 9268/IIIow
Logo Tholen
Het hoofd van de afdeling Openbare Werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen;
gelezen het verzoek om reservering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
overwegende, dat het in verband met de invaliditeit van de aanvrager wenselijk wordt geacht een algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning te reserveren;
dat de maatregel strekt (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;
dat de Schietbaan gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Tholen en in beheer is bij de ;
gezien het medisch advies, de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart;
gehoord de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, District de Markiezaten, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde maatregelen wordt ingestemd;
gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan hun college is gedelegeerd;
b e s l u i t :
  • I.
    door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens een gehandicaptenparkeerplaats tot 1 oktober 2018 te reserveren nabij de woning Schietbaan 37 te Tholen, zoals op bijgevoegde tekening is aangegeven.
  • II.
    dit besluit in afschrift toe te zenden aan:
    • de politie eenheid Zeeland-West-Brabant
Tholen, 7 november 2014.
Verzonden, november 2014.
Burgemeester en wethouders van Tholen,
namens dezen,
het hoofd van de afdeling Openbare Werken,
W.J. de Voogd van der Straaten.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.