Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerStaatscourant 2014, 32081Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit voor verplaatsen taxi-standplaatsen Stationsstraat naar gebied van busstation
Logo Deventer
Kenmerk: ROB/1370932
Onderwerp
Verkeersbesluit voor het verplaatsen van taxi-standplaatsen langs de Stationsstraat naar het gebied van het busstation te Deventer
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEVENTER
 
Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet en het door B&W genomen delegatie- en mandaatbesluit van 11 mei 2010, nummer 34.6339, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.
OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een
verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Gelet op de bekendmaking d.d. 12 november 2014 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;
Motivering
Vanwege de werkzaamheden die de uitbreiding van de ondergrondse fietsenstalling bij Station Deventer met zich meebrengt, is sprake van een tijdelijke verkeerssituatie waarin de standplaatsen voor taxi’s zijn gesitueerd op een parkeerstrook langs de Stationsstraat. De werkzaamheden voor de ondergrondse fietsenstalling zijn in 2016 afgerond.
Nadelen van de huidige (tijdelijke) situatie is dat de taxi-standplaatsen op enige loopafstand (+- 50m) van het station NS zijn gelegen en passagiers de Stationsstraat moeten oversteken. Deze situatie blijft nog aanwezig tot de realisatie van de nieuwe fietsenstalling in 2016.
Taxichauffeurs hebben de gemeente verzocht om de situatie te wijzigen.
In overleg met de taxi ondernemers, NS, ProRail en busvervoerders is een voorstel gemaakt waarbij de taxistandplaatsen verplaatst worden naar het brede trottoir tussen het busstation en het talud van het spoor.
De voorgestelde situatie voor taxi-standplaatsen is van tijdelijke aard. Na realisatie van de ondergrondse fietsenstalling (2016) worden de taxi standplaatsen definitief verplaatst naar het gedeelte van het stationsgebied gelegen boven de fietsenstalling.
Voor deze verplaatsing zijn de volgende verkeersbesluiten nodig:
 • -
  t oestaan van taxi’s op het busstation, door het wijzigen van de gesloten verklaring (borden C12) door het aanbrengen van onderborden “uitgezonderd lijndiensten, taxi en laden en lossen” ;
 • -
  i nstellen gesloten verklaring voor nieuw te realiseren weggedeelte op trottoir tussen busst at ion en spoortalud, door het aanbrengen van gele wegmarkering en plaatsing van borden C1 op de uiteinden van het nieuwe weggedeelte met onderbord “uitgezonderd taxi’s”;
 • -
  a anwijzen p-strook taxi-standplaatsen , door plaatsing borden E5 op trottoir busstation met plaatsaanduiding op onderborden .
De vrijgekomen taxi-standplaatsen langs de Stationsstraat worden aangewezen als betaald parkeerplaatsen. Voor deze wijziging is geen verkeersbesluit vereist.
Met de verkeersbesluiten wordt beoogd om de bereikbaarheid van het station NS te vergroten en de veiligheid te verbeteren voor trein- en busreizigers die ook gebruik maken van taxi vervoer.
Uit het oogpunt van
 • -
  het verzekeren van de veiligheid op de weg;
 • -
  het beschermen van weggebruikers en passagiers
 • -
  het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan
 • -
  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer
is het gewenst om de taxi-standplaatsen langs de Stationsstraat naar het gebied van het busstation te Deventer te verplaatsen.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Oost Nederland, handelend namens de Korpschef.
BESLUITEN
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de taxi-standplaatsen langs de Stationsstraat naar het gebied van het busstation te Deventer te verplaatsen.
De maatregel wordt ingevoerd door:
 • -
  Wijzigen geslotenverklaring C12 busstation, door plaatsing nieuw onderbord “uitgezonderd lijndiensten, taxi en laden en lossen”
 • -
  Instellen gesloten verklaring uitgezonderd taxi’s voor strook op het trottoir van het busstation, door plaatsing bord C1 met onderbord “uitgezonderd taxi’s”;
 • -
  Aanwijzen p-strook taxi-standplaatsen door plaatsing borden E5 op trottoir busstation
MEDEDELINGEN
Inzage
Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiecentrum in de Openbare Bibliotheek, Brink 70 en bij Publiekszaken, Leeuwenbrug 81.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Adres: voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost Nederland locatie Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Deventer, 11 november 2014
namens burgemeester en wethouders van Deventer,
J.T. Lobeek
programmamanager team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer