Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NunspeetStaatscourant 2014, 32075Verkeersbesluiten
VERKEERSBESLUIT
Logo Nunspeet
ZONAAL PARKEERVERBOD LEPELINGEN I
Burgemeester en wethouders van Nunspeet;
gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);
overwegende dat:
  • het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het bedrijventerrein Lepelingen I in Nunspeet omvattende de Marconiweg, de Edisonweg en een gedeelte van de Hullerweg, te revitaliseren;
  • deze revitalisering onder andere tot doel heeft het verblijfsklimaat op de genoemde wegen te verbeteren;
  • door er in de loop van de jaren diverse wijzigingen zijn opgetreden in in- en uitritconstructies op genoemde wegen, waardoor het noodzakelijk was op diverse plaatsen parkeerverboden in de vorm van onderbroken gele strepen;
  • het parkeren op andere plaatsen dan eigen terrein en de aanwezige rabatstroken, de doorgang belemmert voor het verkeer en daarmee de bruikbaarheid van de weg;
  • het gewenst is op de Marconiweg, de Edisonweg en een gedeelte van de Hullerweg, een zonaal parkeerverbod in te stellen;
  • het besluit beoogt een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid, weggebruikers en passagiers te beschermen en de vrijheid van het verkeer zo veel mogelijk te waarborgen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de WVW 1994;
  • deze maatregel op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 wordt genomen op grond van een verkeersbesluit;
  • overleg is gevoerd met de politie, Eenheid Oost Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland (artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW));
gelet op de bepalingen van de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het BABW en de Algemene wet bestuursrecht;
b e s l u i t e n :
I.op het bedrijventerrein Lepelingen I in Nunspeet omvattende de Marconiweg, de Edisonweg en een gedeelte van de Hullerweg, een zonaal parkeerverbod in te stellen door middel van plaatsing van borden E01zb (begin parkeerverbodzone) en E01ze (einde parkeerverbod-zone), zoals op de bij dit besluit behorende situatietekening.
Beroep
Als u bij het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van terinzagelegging een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00. Het beroepschrift moet in ieder geval uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep bevatten. Daarnaast moet u een afschrift van dit besluit bijvoegen.
Als u of een derde belanghebbende beroep heeft aangetekend en u kunt niet wachten op de beslissing hierop, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.
Nunspeet, 17 oktober 2012
Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris, de burgemeester,
J.J. Kerkhof ir. D.H.A. van Hemmen
Bekendmaking besluit: 11 november 2014