Logo Oisterwijk
Herstelbesluit bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen, Oisterwijk

Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld

Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad van Oisterwijk het bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen vastgesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het vaststellingsbesluit voor een perceel aan de Posthoornseweg vernietigd. De raad heeft op 25 september 2014 het bestemmingsplan voor dit deel gewijzigd vastgesteld. Het bedoelde perceel heeft in dat besluit de bestemming Wonen gekregen.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Verblijfsrecreatieterreinen (NL.IMRO.0824.verblijfsrecreatie-VG02) met bijbehorende stukken is met ingang van 14 november 2014 gedurende zes weken in te zien:

  • - op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • - op de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden in PDF bestand;

  • - bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Beroep

Binnen de termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die nu zijn aangebracht in het bestemmingsplan. Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening

Een ingediend beroepsschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daartoe dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Binnen de beroepstermijn kan gelijktijdig met het instellen van beroep, en wanneer sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het herstelbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven