Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 31828Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit 30 km/u-zone Dijkstraten
Logo Best
Eigen Kenmerk: IN14-05178
Burgemeester en wethouders van Best,
Overwegingen ten aanzien van het besluit
Gelet op
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit- en register van de gemeente Best, het Stedenbouwkundig plan Dijkstraten en het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008).
 
Overwegende
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
Uit het oogpunt van
Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;
Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 
Is het gewenst om
In de nieuwbouwwijk Dijkstraten een zone maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen. 
Motivering
De wijk Dijkstraten is gelegen aan de oostzijde van Best en wordt begrensd door de spoorlijn Tilburg-Eindhoven aan de oostzijde, de Oirschotseweg aan de zuidzijde en de Ringweg aan de noordwestzijde. Dijkstraten is een nieuwbouwwijk die momenteel wordt gerealiseerd en waar op een aantal plaatsen de eerste woningen al zijn gebouwd. Eind 2013 hebben de eerste bewoners de nieuwe huizen betrokken. In het voorjaar van 2014 is het woonrijp maken van de eerste straten begonnen. In het bestemmingsplan voor de wijk Dijkstraten is opgenomen dat binnen de wijk verblijven centraal staat. Een inrichting van de openbare ruimte als erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur is dan een logisch gevolg. Erftoegangswegen zijn bedoeld voor het toegankelijk maken van percelen. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer moet laag zijn, zodat manoeuvres als draaien, keren, in - en uitstappen en oversteken zo veilig mogelijk moeten kunnen worden uitgevoerd. Op erftoegangswegen is het gemotoriseerd verkeer ondergeschikt aan het woon- en leefmilieu en zijn alle verkeersdeelnemers gelijkwaardig. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer moet voortvloeien uit de inrichting van de wegen. De zone zal worden aangeduid op de toegangsweg komende vanaf de Ringweg en op de Parallelweg t.h.v. de voormalige Veldweg. Aan de centrumzijde van de Parallelweg sluit de wijk aan op een reeds bestaande 30 kilometer-zone. 
Belangenafweging
In een verblijfsgebied weegt het verzekeren van de verkeersveiligheid en het beschermen van weggebruikers zwaarder dan de snelheid van het (gemotoriseerde) verkeer. Het veilig kunnen verblijven staat centraal. 
 
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gevoerd met de politie Oost Brabant, District Eindhoven, Basisteam De Kempen.
BESLUIT
In de wijk Dijkstraten een 30 km/u-zone in te voeren door middel van het plaatsen van borden A1(zone) 30 km/uur en A2(zone) 30 km/uur van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de toegangswegen van en naar de wijk (de rotonde bij de Ringweg en de Parallelweg t.h.v. de voormalige Veldweg).
 
Best, 5 november 2014

Burgemeester en wethouders van Best,

Namens deze,

dhr. J.B. Sellink MPM

afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen
Inzage
Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.
 
Beroep
Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.
 
Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een beroepsschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.
 
U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden